Planbureau voor de Leefomgeving

Maakt strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afwegingen door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties.

Planbureau voor de Leefomgeving

In welke delen van Nederland neemt de bevolkingsomvang af of toe? Wat zijn de effecten van autodelen op mobiliteit en CO2-uitstoot? Wat kan de overheid doen om de economie te vergroenen? Dit zijn voorbeelden van vragen waar jij je als medewerker van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mee bezighoudt. Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte - een van de 3 planbureaus die Nederland kent.

Het PBL maakt wetenschappelijke analyses, evaluaties en verkenningen om:

  • de actuele kwaliteit van de leefomgeving in beeld te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en water.
  • toekomstontwikkelingen over de Nederlandse bevolking te verkennen, bijvoorbeeld de regionale bevolkingsprognoses 2015-2040.
  • maatschappelijke kwesties te signaleren en hier mogelijke oplossingen voor aan te dragen, bijvoorbeeld voor de spanningen op de woningmarkt. strategische opties voor het bereiken van (inter)nationale doelen te formuleren en de effecten ervan te analyseren op klimaatgebied.

Nationaal en internationaal

Het Planbureau voor Leefomgeving doet gevraagd en ongevraagd onderzoek voor overheden, het parlement, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook internationale organisaties als de Europese Commissie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties maken gebruik van PBL-analyses. Het PBL werkt nauw samen met collega-planbureaus CPB en SCP en partners als het CBS, KNMI en universiteiten in binnen- en buitenland.

Werken bij PBL

Bij het Planbureau voor Leefomgeving werken ruim 200 medewerkers. Dit zijn onder andere: biologen, (milieu-)economen, natuurkundigen, planologen, wiskundigen, sociologen, sociaal- geografen, bestuurskundigen en landbouwingenieurs. Deze medewerkers werken in verschillende inhoudelijke sectoren: Klimaat, Lucht en Energie; Water, Landbouw en Voedsel; Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgevingskwaliteit; Verstedelijking en Mobiliteit; Natuur en Landelijk Gebied; en Duurzame Ontwikkeling. Het PBL is een inhoudelijk onafhankelijk planbureau dat organisatorisch onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het planbureau is gevestigd in Den Haag, onder één dak met de andere planbureaus.

Wil je meer weten over de onderwerpen waar het Planbureau voor de Leefomgeving aan werkt? Kijk dan op de website van het PBL

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon