Planbureau voor de Leefomgeving

Maakt strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afwegingen door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties.

Planbureau voor de Leefomgeving

In welke delen van Nederland neemt de bevolkingsomvang af of toe? Wat zijn de effecten van autodelen op mobiliteit en CO2-uitstoot? Wat kan de overheid doen om de economie te vergroenen? Dit zijn voorbeelden van vragen waar jij je als medewerker van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mee bezighoudt. Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte - een van de 3 planbureaus die Nederland kent.

Het PBL maakt wetenschappelijke analyses, evaluaties en verkenningen om:

  • de actuele kwaliteit van de leefomgeving in beeld te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en water.
  • toekomstontwikkelingen over de Nederlandse bevolking te verkennen, bijvoorbeeld de regionale bevolkingsprognoses 2015-2040.
  • maatschappelijke kwesties te signaleren en hier mogelijke oplossingen voor aan te dragen, bijvoorbeeld voor de spanningen op de woningmarkt. strategische opties voor het bereiken van (inter)nationale doelen te formuleren en de effecten ervan te analyseren op klimaatgebied.

(Een groen landschap aan de kust. In de verte staat een vuurtoren op een golfbreker. Hans Mommaas:) RUSTIGE MUZIEK HANS MOMMAAS: Nederland is een typerend deltaland. (Een binnenvaartschip en een akker.) We hebben een intensieve landbouw in het land, de tweede wereldexporteur. We hebben een intensieve petrochemische industrie die verbonden is met een logistieke stroom en alles weer te maken heeft met de positie van die delta. We hebben 17 miljoen mensen die wonen in dat kleine gebied dichtbevolkt dus. Dat leidt ertoe dat de druk op de leefomgeving groot is. Wij van het PBL zijn ervoor om die ingewikkelde relatie tussen samenleving en leefomgeving te onderzoeken en te bekijken hoe we naar de toekomst toe die balans tussen samenleving en leefomgeving kunnen versterken. DANIËLLE SNELLEN: PBL brengt feiten, analyses en beleidsopties onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd. En dat doen we zodat politiek en beleid gebruik kan maken van de nieuwste inzichten bij het debat en de besluitvorming. Dus eigenlijk kennis voor beleid. We zijn strategisch adviseur van het kabinet en de Tweede Kamer maar ons werk wordt ook gebruikt in de regio's in het maatschappelijk debat en we zijn internationaal actief. DETLEF VAN VUUREN: Ik ben klimaatonderzoeker bij het PBL. Ik kijk onder meer naar de vraag hoeveel je CO2-emissies moet gaan reduceren om de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord te halen twee graden of anderhalve graad. En nou eindigt het klimaat niet bij de grens. Dus we kijken onder meer naar hoe het Nederlandse klimaatbeleid bijdraagt aan het internationale klimaatbeleid, maar ook hoe het internationale klimaatbeleid betekenis heeft voor Nederland. Nou, dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat proberen we tezamen met internationale organisaties te doen waaronder ook het VN-klimaatpanel, het IPCC. En daar wordt onze bijdrage ook zeer gewaardeerd. (Aldus Detlef van Vuuren.) ROBERT KOELEMEIJER: Ik houd me ook bezig met klimaat en energie maar richt mij daarbij juist wel op Nederland. Ik onderzoek bijvoorbeeld de mogelijkheden om te komen tot meer energiebesparing in Nederland of meer productie van hernieuwbare energie en wat het kost of wat het oplevert. En ik onderzoek ook wat de mogelijkheden zijn voor de overheid euh, om via beleid, burgers en bedrijven te bewegen tot het maken van andere, duurzamere keuzes. OTTO RASPE: We zien dat de afgelopen decennia de steden juist de belangrijke motoren van economische groei zijn geworden. Daardoor zijn de verschillen tussen stad en platteland in economisch opzicht groter geworden. Maar we zien ook vooral dat niet elke stad een winnaar is. We zien grote verschillen in de groeipaden tussen steden. Dat betekent bijvoorbeeld dat Amsterdam en Utrecht en Eindhoven hard groeien en steden meer in de periferie van Nederland juist minder hard. Dat heeft alles te maken met de hoogopgeleiden en de hoogbetaalde banen die juist in die succesvolle steden bij elkaar clusteren. (Aldus Otto Raspe. Daniëlle Snellen:) We zijn momenteel ook bezig met de circulaire economie. Dat is een onderwerp dat nationaal en internationaal hoog op de agenda staat. En het gaat daarbij om de vraag hoe je grondstoffen optimaal kunt inzetten en kunt hergebruiken in plaats van opgebruiken of weggooien. En voor de ministeries in Nederland die zich bezighouden met economie en milieu zoeken we nu uit wat dat voor de Nederlandse situatie betekent. We proberen beleidsmakers vooral de juiste informatie en vooral de juiste getallen te geven zodat zij zelf in hun beleid kunnen anticiperen op wat bijvoorbeeld ongelijkheid en regionale verschillen betekenen. En in het formuleren van beleidsmaatregelen zien we dat dat steeds interactiever is dat wij heel veel leren van beleidsmakers zelf. En daardoor organiseren we vaak seminars of oploopjes waarbij we met elkaar de getallen en de beleidsmaatregelen met elkaar doordenken. MOMMAAS: Een mooie staalkaart van voorbeelden van manieren waarop PBL politiek en beleid informeert over beleid van leefomgeving. Zo dragen wij ertoe bij dat de balans tussen samenleving en leefomgeving in deze dichtbevolkte delta ook naar de toekomst toe duurzaam kan blijven. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Planbureau voor de Leefomgeving. Beeldtekst: www.pbl.nl. Een Twitterlogo met daarnaast: @leefomgeving.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

Nationaal en internationaal

Het Planbureau voor Leefomgeving doet gevraagd en ongevraagd onderzoek voor overheden, het parlement, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook internationale organisaties als de Europese Commissie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties maken gebruik van PBL-analyses. Het PBL werkt nauw samen met collega-planbureaus CPB en SCP en partners als het CBS, KNMI en universiteiten in binnen- en buitenland.

Werken bij PBL

Bij het Planbureau voor Leefomgeving werken ruim 200 medewerkers. Dit zijn onder andere: biologen, (milieu-)economen, natuurkundigen, planologen, wiskundigen, sociologen, sociaal- geografen, bestuurskundigen en landbouwingenieurs. Deze medewerkers werken in verschillende inhoudelijke sectoren: Klimaat, Lucht en Energie; Water, Landbouw en Voedsel; Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgevingskwaliteit; Verstedelijking en Mobiliteit; Natuur en Landelijk Gebied; en Duurzame Ontwikkeling. Het PBL is een inhoudelijk onafhankelijk planbureau dat organisatorisch onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het planbureau is gevestigd in Den Haag, onder één dak met de andere planbureaus.

Wil je meer weten over de onderwerpen waar het Planbureau voor de Leefomgeving aan werkt? Kijk dan op de website van het PBL

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon