Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Internationaal beleidsmedewerker - Buitenlandse Zaken

Voor talentvolle mensen met een brede internationale belangstelling en gezonde ambitie, is het ministerie van Buitenlandse Zaken een mooie plek om hun carrière te beginnen.

Ben je een starter of heb je al een paar jaar werkervaring èn heb je een brede, internationale oriëntatie? Weet je hoe nationale en internationale kwesties zich tot elkaar verhouden? Kun je snel schakelen tussen verschillende onderwerpen en daarbij het doel voor ogen houden? Heb je een groot inlevingsvermogen en goede talenkennis? Dan pas je als internationaal beleidsmedewerker perfect bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Jaarlijks biedt het ministerie aan 20 tot 30 starters een werk- en ontwikkeltraject dat je klaarstoomt tot internationaal inzetbare beleidsmedewerker voor de Nederlandse diplomatie.

 • Als internationaal beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken moet je behoorlijk wat in huis hebben. Je gaat vrijwel direct aan de slag met onderwerpen die van belang zijn voor Nederland. Hieronder vind je welke opleiding, ervaring en persoonlijke kwaliteiten daarbij nodig zijn.

  Opleiding en ervaring

  • Je bezit de Nederlandse nationaliteit.
  • Je beschikt over een in Nederland erkend wo-masterdiploma.
  • Je hebt een brede belangstelling voor internationale onderwerpen. Je studieachtergrond is minder relevant.
  • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zowel in de Nederlandse als de Engelse taal, niveau C1.
  • Je hebt daarnaast een goede uitdrukkingsvaardigheid in een van de volgende talen op niveau B2: Duits, Frans, Spaans óf op niveau B1: Standaard Arabisch, Chinees (Mandarijn) of Russisch.
  • Je hebt kennis van en affiniteit met onder meer (geo)politieke ontwikkelingen, ontwikkelingssamenwerking, consulaire dienstverlening, economie en culturele zaken.
  • Het is een pre als je naast Engels en een van de genoemde talen ook nog een van de talen Portugees, Farsi, Swahili beheerst op niveau B1.
  • Relevante ervaring (werk en/of studie) in het buitenland is een pre.
  • Daarnaast kijkt Buitenlandse Zaken met extra interesse naar kandidaten met een linguïstische achtergrond in een niet-westerse taal (voornamelijk Arabisch, Chinees, Russisch), kandidaten met een opleiding op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (gericht op de thema's veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten) en kandidaten met een financieel- economisch profiel.

  Persoonlijke kwaliteiten (Competenties)

  • Richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat.

   Gedragsindicatoren:

   • Formuleert concrete doelen.
   • Vertaalt doelen in concrete afspraken.
   • Geeft het behalen van resultaten hoge prioriteit.
   • Levert de afgesproken resultaten op het afgesproken moment.
  • Neemt risico's indien nodig of gewenst. Doortastend optreden in uiteenlopende situaties.

   Gedragsindicatoren:

   • Gaat lastige situaties niet uit de weg.
   • Wijkt zo nodig af van afspraken, gewoontes of procedures.
   • Hanteert een aanpak waarmee nog geen of weinig ervaring is opgedaan.
   • Onderneemt weloverwogen actie, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie.
  • Houdt in het handelen rekening met de gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen.

   Gedragsindicatoren:

   • Toont interesse in de gevoelens, behoeften en achtergronden van de ander.
   • Gaat tactvol om met de normen en waarden van de ander.
   • Toont begrip voor de gevoelens, behoeften en achtergronden van de ander.
   • Houdt rekening met de positie, wensen en belangen van de ander.
   • Maakt waar nodig gevoelens en behoeften bespreekbaar.
  • Werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel.

   Gedragsindicatoren:

   • Zoekt de samenwerking op.
   • Stemt het eigen werk af op anderen.
   • Deelt kennis, informatie en ideeën met anderen.
   • Toont belangstelling voor de ideeën van anderen.
   • Draagt bij aan een goede onderlinge werkrelatie.
   • Helpt anderen, waar nodig.
   • Stelt waar nodig het gemeenschappelijke resultaat boven het persoonlijk belang.
  • Legt gemakkelijk contact.

   Gedragsindicatoren:

   • Stapt gemakkelijk op iemand af, ook in onbekende situaties.
   • Stelt zich toegankelijk en benaderbaar op.
   • Staat open voor nieuwe contacten.
   • Begint vlot een gesprek.
   • Beweegt zich zonder moeite in gezelschappen.
  • Je bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering. Je vertaalt een gegeven doel in activiteiten, voor jezelf of voor anderen. Je stelt prioriteiten, voor jezelf of voor anderen. Je maakt een realistische raming van de tijd, mensen en middelen die voor het werk nodig zijn. Je houdt rekening met de agenda van betrokkenen. Je stemt de planning zonodig af op lopende processen en ontwikkelingen. Je zorgt ervoor dat de benodigde mensen en middelen op het juiste moment beschikbaar zijn. Je organiseert het werk zodanig dat het overdraagbaar is en rapportage mogelijk is.

  • Ontwikkelt, onderhoudt en benut relaties en contacten, binnen en buiten de organisatie, om informatie en medewerking te verwerven.

   Gedragsindicatoren:

   • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie relevante personen en organisaties.
   • Benut op het juiste moment het netwerk om de doelstellingen van de eigen organisatie te bereiken.
   • Benadert de juiste mensen om steun, medewerking of invloed te verkrijgen.
   • Wisselt informatie uit met relevante personen en organisaties.
   • Helpt personen uit het netwerk als dit, nu of later, van belang is voor de eigen functie of organisatie.
  • Blijft effectief functioneren onder spanning.

   Gedragsindicatoren:

   • Blijft in lastige omstandigheden, zoals werk- en tijdsdruk of risico’s, beheerst en doelmatig werken.
   • Blijft kalm en reageert rustig bij tegenslag, tegenspel en kritiek.
   • Stelt voor zichzelf duidelijke grenzen bij werk- en tijdsdruk.
   • Maakt de persoonlijke spanning voor zichzelf hanteerbaar, bijvoorbeeld door te relativeren.
  • Je komt met nieuwe oplossingen en ideeën. Je bekijkt een vraagstuk vanuit andere invalshoeken en bedenkt niet alledaagse oplossingen. Je gebruikt bestaande mogelijkheden op een andere manier. Je bedenkt nieuwe werkwijzen, diensten of producten.

  • Het hebben van inzicht in het eigen functioneren en openstaan voor feedback, teneinde op basis hiervan acties te ondernemen om eigen gedrag en prestaties te verbeteren.

   Gedragsindicatoren:

   • Leert van eigen ervaringen en fouten
   • Toont inzicht in eigen sterke en zwakke punten
   • Vraagt om feedback en benut feedback en suggesties van anderen

    

 • Als internationaal beleidsmedewerker wordt er veel van je gevraagd, maar je krijgt ook veel terug. Je gaat vrijwel direct aan de slag met onderwerpen die van belang zijn voor Nederland. Het kan zijn dat je in de eerste maanden al intensief betrokken wordt bij de inzet op het gebied van terrorismebestrijding in internationale organisaties. Of bij het voorbereiden van een handelsmissie. Bij het coördineren van de evacuatie van Nederlanders uit een spanningsgebied, het onderhandelen van begrotingssteun in ontwikkelingslanden of het monitoren van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten.

  Werken en ontwikkelen

  Als internationaal beleidsmedewerker doorloop je een werk-ontwikkeltraject. Je start met een fulltime basisopleiding van 2 tot 3 maanden. Daarnaast kun je aanvullende cursussen of trainingen volgen. Je bent werkzaam op een van de volgende werkterreinen: Europese integratie, economie en handelsbevordering, politieke aangelegenheden, consulaire dienstverlening, veiligheidsbeleid, culturele samenwerking, communicatie, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, begrotingszaken, bedrijfsvoering of internationaal juridische vraagstukken. Je bouwt werkervaring op in verschillende functies, in zowel binnen- als buitenland, waarbij je je uiteindelijk ontwikkelt tot een breed internationaal inzetbare beleidsmedewerker.

  Wat zijn je taken?

  Op het ministerie

  Iedere beleidsfunctie bevat een aantal thema's, landen of regio's. Hierbij horen onder andere de volgende taken:

  • Signaleren van ontwikkelingen rond genoemde thema's, landen, regio's.
  • Analyseren van betreffende informatie (op relevantie en urgentie) en afstemming hierover met andere actoren.
  • Coördineren van de bijdragen van verschillende personen en instanties bij beleidsvorming.
  • Schrijven van beleidsadviezen en rapportages. Een beleidsadvies is van invloed op de standpuntbepaling van het ministerie over het betreffende onderwerp.
  • Aanspreekpunt zijn voor de diverse organisaties en instanties in binnen- en buitenland.
  • Vertegenwoordigen van Nederland respectievelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken in internationaal en interdepartementaal overleg.
  • Beoordelen van projectvoorstellen en beheren van projecten.
  • Beantwoorden van Kamervragen.
  • Allerhande operationele taken.

  Op een ambassade, permanente vertegenwoordiging of consulaat

  Op een ambassade of permanente vertegenwoordiging heeft een internationaal beleidsmedewerker een aantal algemene taken en enkele specifieke thema's en programma's in beheer variërend van politiek, economie/handel, pers en cultuur tot ontwikkelingssamenwerking en consulaire aangelegenheden. Hierbij horen onder andere de volgende taken:

  • Het volgen van en rapporteren over de ontwikkelingen op het gebied van binnen- en buitenlandse politiek in betrokken landen of regio's. Adviseren van leiding post omtrent in te nemen standpunten.
  • Rapporteren over het politieke debat en de voorbereidingen rond de Europese Unie-toetreding en institutionele hervormingen, alsmede bijdragen aan Nederlandse slagvaardigheid in het onderhandelingsproces ter zake.
  • Het volgen van en rapporteren over de algemene economisch/financiële en commerciële ontwikkelingen in betrokken land/regio en het analyseren van de gevolgen voor het Nederlandse buitenlands handelsbeleid en voor het bedrijfsleven. Handelsbemiddeling, het oplossen van handelsgeschillen en het geven van economische voorlichting.
  • Het bijdragen aan de ontwikkeling van media- en cultuurbeleid van de ambassade, het onderhouden van contacten met journalisten, het bieden van ondersteuning aan relaties en uitwisselen van programma's tussen culturele organisaties in Nederland en betrokken land/regio.
  • Beheer en monitoring van Ontwikkelingssamenwerking-projectenportefeuille in betrokken land/regio en het onderhouden van contacten met betrokken actoren in land/regio.
  • Mensenrechtenrapportage, verrichten van voorkomende consulaire werkzaamheden en desgewenst bijdragen aan actualiseren van ambtsberichten.
  • Protocollaire/organisatorische werkzaamheden voor de leiding van de ambassade.
  • Voorbereiden en coördineren van bezoeken (zoals parlementaire en ministeriële delegaties, leden van het Koninklijk Huis).
  • Bijdragen aan en uitdragen van Nederlands beleid in multilaterale fora.
  • Vertegenwoordigen van Nederland respectievelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken en vakdepartementen in betrokken landen/regio, deelname aan internationale conferenties ter plaatse.
  • Je bezit de Nederlandse nationaliteit.
  • Je beschikt over een in Nederland erkend wo-masterdiploma.
  • Uiterlijk op 1 januari 2021 ben je in bezit van een wo-master. Tevens geldt dat je je laatste wo-master hebt behaald tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2021.
  • Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels (C1-niveau).
  • Ook kun je je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken in een van de voor Buitenlandse Zaken relevante talen, te weten: Duits (B2-niveau), Frans (B2-niveau), Spaans (B2-niveau), Standaard Arabisch (B1-niveau), Chinees Mandarijn (B1-niveau) of Russisch (B1-niveau).
  • Het is een pre als je naast Engels en een van de genoemde talen ook nog een van de talen Portugees, Farsi of Swahili beheerst op niveau B1.
  • Je hebt kennis van en affiniteit met onder meer (geo)politieke ontwikkelingen, ontwikkelingssamenwerking, consulaire dienstverlening, economie en culturele zaken.
  • Relevante buitenlandervaring is een pre.
  • Daarnaast kijkt Buitenlandse Zaken met extra interesse naar kandidaten met een linguïstische achtergrond in een niet-westerse taal (voornamelijk Arabisch, Chinees, Russisch), kandidaten met een opleiding op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (gericht op de thema's veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten) en kandidaten met een financieel- economisch profiel.
  • Je herkent je in het competentieprofiel met de bijbehorende persoonlijke kwaliteiten.
 • Arbeidsovereenkomst en salaris

  Als internationaal beleidsmedewerker krijg je een arbeidsovereenkomst in tijdelijke dienst voor 24 maanden met uitzicht op een vast dienstverband. Het totale werk- en ontwikkeltraject beslaat 4 jaar. Na 2 jaar beslist Buitenlandse Zaken over een vast dienstverband.

  Je treedt in dienst op de startdatum . Eerst volg je circa 8 weken verplicht een interne opleiding. Daarna volgt je eerste plaatsing van 2 jaar; dit is meestal een beleidsfunctie in Den Haag. Je volgende functie is in het buitenland op een ambassade, permanente vertegenwoordiging of consulaat, eveneens voor de duur van 2 jaar.

  Omdat je mogelijk in een vertrouwensfunctie wordt geplaatst, maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van het ontwikkeltraject IBBZ. Dit betekent dat een veiligheidsonderzoek wordt gestart op het moment dat je in dienst bent. De uitkomst van het onderzoek kan van invloed zijn op de plaatsing in een functie.

  De Rijksoverheid werkt met een salarisschalensysteem. Je start in schaal 11.0 op basis van een 36-urige werkweek. Verder bieden we je een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

  Meer weten? Kijk dan op de pagina met alles over arbeidsvoorwaarden bij de Rijksoverheid.

  Opleiding

  Als internationaal beleidsmedewerker bij Buitenlandse Zaken volg je een intern traineeship, een leer- en ontwikkeltraject. Dit traject start in mei allereerst met een full-time opleiding, die circa 8 weken duurt. Vervolgens begin je in je eerste functie. Met daarnaast diverse leerinterventies.

  Het doel van de opleiding is dat je je ontwikkelt tot een professional die voorbereid is op de werkpraktijk van Buitenlandse Zaken. Door middel van uitdagende opdrachten, discussies, werkbezoeken en stages word je in staat gesteld om je breed te oriënteren, je te verdiepen in actuele onderwerpen en je praktische zaken eigen te maken.

  Het leer- en ontwikkeltraject is uitgerold over het eerste jaar dat je in dienst bent bij BZ. Het traject kent drie pijlers:

  • kennis van de BZ-beleidthema’s en diplomatieke vaardigheden
  • persoonlijk leiderschap
  • beleid en uitvoering

  De intensiteit van de leerinterventies nemen af in de loop van het eerste jaar (zie bijlage ontwikkeltraject IBBZ 2019).

  Na afloop van de opleiding heb je een diepgaande kennis van onder andere vrede en veiligheid, economie en handel, Europese samenwerking, multilaterale samenwerking, internationale (ontwikkelings)samenwerking en de agenda voor hulp en handel, internationaal cultuurbeleid en consulaire dienstverlening. Ook leer je te werken in de context waarbinnen het ministerie opereert. Denk hierbij aan de Haagse samenwerking, zoals met andere ministeries en de politiek, maar ook aan de Europese- en de internationale context.

  Voor een goede aansluiting bij de werkpraktijk van Buitenlandse Zaken worden verschillende algemene en specifieke vaardigheden getraind. Algemene vaardigheden die aan bod komen zijn onder meer presenteren, schriftelijke communicatie, onderhandelen, netwerken, samenwerken, organiseren, vergaderen, adviseren en interculturele communicatie. Tot de specifieke vaardigheden behoren onder andere het beantwoorden van Kamervragen, voorbereiden van een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer, schrijven van een beleidsbrief, opbouwen van een dossier, crisisbeheersing en omgaan met de media.

  Arbeidsvoorwaarden

  Buitenlandse Zaken biedt de arbeidsvoorwaarden zoals die van toepassing zijn voor de Rijksoverheid met onder andere een goede pensioenvoorziening, 36-urige werkweek, ouderschapsverlof, collectieve verzekeringen, studiefaciliteiten en opleidingsmogelijkheden. Ook biedt Buitenlandse Zaken onder de naam IKB verschillende flexibele arbeidsvoorwaarden.

  Hiermee komt Buitenlandse Zaken tegemoet aan de behoeften van medewerkers om het werk en de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden beter af te stemmen op de persoonlijke wensen. Verder stimuleert Buitenlandse Zaken het terugdringen van het woon-werkverkeer met de auto. Dat betekent een goed vervoersplan met onder andere een Rijks Mobility kaart en het nationaal fietsplan. Ook hebben we een goede bedrijfsfitnessregeling en wordt sporten tijdens werkuren gestimuleerd.

 • Solliciteren is mogelijk van 23 oktober, 9.00 uur tot en met 5 november 2020, 23.59 uur.

  De selectieprocedure voor het 4-jarig werk-ontwikkeltraject internationaal beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat uit 4 fasen. Na iedere fase wordt beoordeeld welke kandidaten worden toegelaten tot de volgende fase in de selectieprocedure. De gehele procedure duurt ruim 4 maanden. Na selectie vindt een arbeidsvoorwaardengesprek plaats en een veiligheidsonderzoek. Omdat je mogelijk in een vertrouwensfunctie wordt geplaatst, maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van het ontwikkeltraject IBBZ. Dit betekent dat een veiligheidsonderzoek wordt gestart op het moment dat je in dienst bent. De uitkomst van het onderzoek kan van invloed zijn op de plaatsing in een functie. Bij uitzending naar het buitenland dient voorafgaand een medische keuring plaats te vinden.

  • ePortfolio

   Solliciteren naar de functie van internationaal beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken doe je door het online aanmaken van een ePortfolio. Daarin vermeld je je opleiding, ervaring, je maakt een capaciteitentest, en je vult een persoonlijkheidsvragentest in. Binnen enkele weken ontvang je per e-mailbericht of je wel of niet wordt uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek en de taaltest.

  • Sollicitatiegesprek en taaltest

   Het sollicitatiegesprek duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats met 2 selecteurs. Doel van het gesprek is om meer inzicht te krijgen in je persoonlijke kwaliteiten en je kennis van de BZ-beleidsterreinen. Dit betekent dat je wordt getoetst op onderwerpen zoals ontwikkelingssamenwerking, Europese integratie, veiligheidsbeleid, internationale betrekkingen, handelspolitiek, economie, geschiedenis, pers- en cultuurzaken, consulaire zaken, begrotingszaken, mensenrechten, asiel- en migratiezaken, milieu en klimaat en internationale juridische zaken.

   Het is belangrijk om te weten dat de competenties in het gesprek onder andere bevraagd worden door het geven van voorbeelden van situaties waarin jij een bepaald gedrag getoond hebt en daarmee een bepaald resultaat hebt behaald. Ter voorbereiding voor het gesprek is het handig om al een aantal concrete situaties uit het verleden te bedenken waarin je de door ons gevraagde competenties hebt ingezet en met welk resultaat.

   Nadere uitleg van alle gewenste competenties vind je in het competentieprofiel met de bijbehorende persoonlijke kwaliteiten onder 'Voor wie'.

   De taaltest voor Engels en de door jou aangegeven tweede taal wordt uitgevoerd door een extern taalbureau. Voor het Engels dien je minimaal C1-niveau te scoren om door te gaan naar de volgende ronde. Voor de 2e taal Duits, Frans, Spaans dien je minimaal B2-niveau te scoren en voor de tweede taal Standaard Arabisch, Chinees Mandarijn en Russisch moet je minimaal B1-niveau scoren. De test neemt een dagdeel in beslag en je wordt voor beide talen zowel op je mondelinge als je schriftelijke vaardigheid getoetst. Als eenmaal een afspraak voor jou is gemaakt met het taalbureau, is het niet meer mogelijk deze datum te wijzigen. Binnen enkele werkdagen na de testdag krijg je van het taalbureau een rapport toegestuurd met de uitslag van beide taaltesten. Daarna krijg je zo snel mogelijk bericht van BZ of je door mag naar de volgende ronde.

  • Groepsassessment

   Een groepsassessment is de 3e fase van de selectieprocedure. Tijdens dit assessment toetsen we de gevraagde competenties aan de hand van verschillende (groeps)opdrachten en onderdelen op zowel individueel niveau als op groepsniveau.

  • Gesprek met Commissie Groepsgewijze Werving

   De leden van de Commissie Groepsgewijze Werving zijn werkzaam bij BZ en bij andere organisaties. Doel van het gesprek met de commissie is een nadere kennismaking op basis van jouw ‘pitch’. De vragen gaan over jou als persoon. Na dit gesprek hoor je binnen enkele dagen of je wordt aangenomen voor het werk-ontwikkeltraject voor internationaal beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Planning 2020

  23 oktober 2020 9.00 uur Start sollicitatieperiode
  5 november 2020 23.59 uur Sluiting sollicitatieperiode
  7 december 2020 – 15 januari 2021 Taaltoets en selectiegesprek
  25 januari 2021 -2 februari 2021 Assessment
  9 februari 2021 – 11 februari 2021 Gesprek met de Commissie Groepsgewijze Werving
  1 april 2021 Start dienstverband en opleiding

   

 • Aanmeldingseisen

  • Je kunt pas solliciteren tijdens de sollicitatieperiode. BZ werft ongeveer 1 keer per jaar een groep internationaal beleidsmedewerkers en dat wordt op deze site aangekondigd. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

  • Nee, solliciteren kan alleen in de sollicitatieperiode.

  • Nee, BZ werft startende beleidsmedewerkers mét en beleidsmedewerkers zonder werkervaring.

  • Ja, bij aanvang van de sollicitatieprocedure moet je in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.

  • Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken is een Koninkrijksministerie. De vertegenwoordigingen werken voor het gehele Koninkrijk en al zijn onderdanen. Als je in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit dan moedigt BZ je van harte aan om te solliciteren.

  • Ja, als je meerdere nationaliteiten hebt kun je solliciteren bij BZ. Je moet er wel rekening mee houden dat je in de meeste gevallen niet namens BZ kunt worden uitgezonden naar het land waarvan je de nationaliteit hebt.

  • Nee, als je solliciteert moet je zijn afgestudeerd en je moet je diploma in handen hebben voordat je bij BZ begint. Een verklaring van de universiteit dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan volstaat niet. Als je aan een buitenlandse universiteit hebt gestudeerd en het diploma niet direct na het afstuderen uitgereikt kan worden dan kan een uitzondering worden gemaakt. Je moet dan wel een verklaring overleggen van de buitenlandse universiteit waarin staat dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan en waarom het diploma nog niet is uitgereikt.

  • Ja, de werving neemt ongeveer 4 maanden in beslag, dus het is geen probleem dat je nog niet op korte termijn beschikbaar bent. Je moet wel zelf rekening houden met de opzegtermijn bij je huidige werkgever.

  • Nee, een goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste om de functie van internationaal beleidsmedewerker goed te kunnen uitoefenen. Anderstalige sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

  Sollicitatieprocedure

  • Er reageren jaarlijks veel mensen op de vacature voor internationaal beleidsmedewerker bij BZ en voldoen aan de aanmeldingseisen is geen garantie voor succes. Elk jaar is BZ op zoek naar een zo divers mogelijke groep mensen met verschillende achtergronden. Als je interesse hebt dan moedigen we je van harte aan om te solliciteren. Zorg in ieder geval dat je sollicitatie geen spel- of taalfouten bevat. BZ kijkt met extra interesse naar sollicitanten met een financieel-economische opleiding of een studie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (bijvoorbeeld milieukunde of watermanagement). Goede kennis van een voor BZ relevante taal, met name het Arabisch, Chinees of Russisch, wordt gewaardeerd. Relevante stage en werkervaring helpen ook, net als 1 of meerdere langere ervaring(en) in het buitenland.

  • Vul de belangrijkste activiteiten in die je naast je studie of werk onderneemt of hebt ondernomen, zoals vrijwilligerswerk, bestuursfuncties, het beoefenen van topsport of het op hoog niveau bespelen van een instrument.

  • Werkervaring is geen vereiste. Als je al gewerkt hebt aan beleidsterreinen van BZ dan is dat een pre. Denk bijvoorbeeld aan Europese samenwerking, VN-zaken, ontwikkelingssamenwerking, internationale economie en handel, mensenrechten, consulaire dienstverlening of veiligheidsbeleid.

  • Nee, BZ is ook op zoek naar mensen met meer werkervaring. Als je al veel werkervaring hebt en langer geleden bent afgestudeerd dan is het traject voor beginnende beleidsmedewerkers minder geschikt. Je kunt dan het beste de website en app van Werken voor Nederland in de gaten houden voor andere vacatures.

  • Nee, de selectieprocedure is voor iedereen die zich aanmeldt gelijk. Je eerdere relevante werkervaring wordt, op dezelfde manier als werkervaring buiten de overheid, wel meegewogen in de procedure.

  • Nee, de datum en het tijdstip van een taaltoets kunnen niet worden veranderd, tenzij er sprake is van overmacht of een calamiteit.

  • Je mag zo vaak solliciteren bij BZ als je wilt zolang je aan de aanmeldingseisen voldoet. Het is wel verstandig om in je sollicitatie toe te lichten wat je in de tussenliggende periode hebt ondernomen om je kansen te vergroten.

  Talen

  • Alleen kennis van het Nederlands en Engels is niet voldoende. Je moet naast Nederlands en Engels een andere voor BZ relevante taal beheersen. Relevante talen zijn Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Chinees en Russisch. Tijdens de sollicitatieprocedure worden je mondelinge en schriftelijke vaardigheden getest.

  • Nee. Naast een goede beheersing van het Nederlands en Engels dien je ook een andere voor BZ relevante taal te beheersen. Dit kan het Frans zijn, maar ook het Duits, Spaans, Arabisch, Chinees of Russisch.

  • Je moet beschikken over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels (C1-niveau). Ook moet je een andere voor BZ relevante taal beheersen: Duits, Frans, Spaans (minimaal op B2-niveau) of Russisch, Chinees (Mandarijn) en Arabisch (minimaal op B1-niveau).

  • BZ kijkt met extra interesse naar sollicitanten met kennis van het Arabisch, Chinees of Russisch. Het gaat hierbij om het Standaard Arabisch en het Mandarijn-Chinees op B1-niveau, zowel mondeling als schriftelijk. Indien je schriftelijke vaardigheden in het Chinees of Arabisch net niet voldoende zijn kun je dit compenseren met een (zeer) goede mondelinge spreekvaardigheid.

  • Ja. BZ kijkt met extra interesse naar sprekers van het Arabisch. Indien je schriftelijke vaardigheden in het Arabisch net niet voldoende zijn kun je dit compenseren met een (zeer) goede mondelinge beheersing van een Arabisch dialect.

  • Elke extra taal die je spreekt is waardevol. Vanwege het grotere belang van Mandarijn geldt alleen deze variant als relevant voor BZ. Als je al Kantonees spreekt kun je kijken of je met een cursus ook het Mandarijn-Chinees kan leren op A2-niveau, waarmee je wel voldoet aan de aanmeldingseis.

  • Nee. Het werk van BZ is internationaal en elke extra taal die je spreekt is waardevol. Om te kunnen solliciteren moet je echter aan de aanmeldingseisen voldoen en ook een voor BZ relevante taal beheersen. Als je al een andere Slavische taal spreekt kun je kijken of je met een cursus ook het Russisch kan leren op B2-niveau, waarmee je wel voldoet aan de aanmeldingseis.

  • Nee. Het werk van BZ is internationaal en elke extra taal die je spreekt is waardevol. Om te kunnen solliciteren moet je echter aan de aanmeldingseisen voldoen en ook een voor BZ relevante taal beheersen. Als je Italiaans of een andere Romaanse taal spreekt kun je kijken of je met een cursus ook het Frans of Spaans kan leren op B2-niveau, waarmee je wel voldoet aan de aanmeldingseis.

  Buitenlandkandidaten

  • Ja, er kan een uitzondering gemaakt worden op de diploma-eis als je aan een buitenlandse universiteit hebt gestudeerd en het diploma niet direct na het afstuderen uitgereikt kan worden. Je moet dan wel een verklaring overleggen van de buitenlandse universiteit waarin staat dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan en waarom het diploma nog niet is uitgereikt.

  • BZ probeert buitenlandkandidaten zo veel mogelijk tegemoet te komen door het sollicitatiegesprek en de taaltest binnen een periode van ongeveer 14 dagen in te plannen, zodat je voor de 1e rondes maar 1 keer hoeft over te komen vanuit het buitenland. De reiskosten voor deze eerste reis worden niet vergoed, met uitzondering van openbaar vervoerskosten in de 2e klas die je maakt binnen Nederland. Als je wordt uitgenodigd voor de laatste ronde – het gesprek met de Commissie Groepsgewijze Werving – dan wordt je reis naar Nederland wel vergoed.

  • BZ probeert het aantal keer dat je naar Nederland moet komen zo veel mogelijk te beperken door het sollicitatiegesprek en de taaltest binnen een periode van ongeveer 14 dagen in te plannen. Als je geselecteerd wordt voor de laatste ronde moet je nog een 2e keer naar Nederland komen.

  • Nee. Als je namens BZ in het buitenland gaat werken worden je verhuiskosten wel vergoed.

  Werken bij Buitenlandse Zaken

  • De opleiding duurt 10 weken, wordt 1 keer per jaar aangeboden en is verplicht. Je kunt in deze periode geen vakantie opnemen. Na de opleiding word je geplaatst op een functie op het ministerie in Den Haag.

  • Internationale beleidsmedewerkers beginnen op het ministerie. Op deze manier leer je BZ en het werk goed kennen voordat je naar het buitenland wordt uitgezonden.

  • BZ streeft ernaar om een inclusieve en diverse organisatie te zijn waarbinnen plek is voor iedereen. Bij overplaatsing naar het buitenland wordt rekening gehouden met de risico’s die er in sommige landen zijn als je een partner hebt van hetzelfde geslacht of anderszins kwetsbaar bent. BZ heeft een aanspreekpunt waar je met vragen hierover terecht kunt. BZ heeft ook een eigen LHBTI-netwerk, Out There.

  • Ja. BZ probeert voorzieningen te treffen zodat medewerkers met een arbeidsbeperking goed hun werk kunnen doen. Als je een fysieke beperking hebt kun je mogelijk niet op alle vertegenwoordigingen van Nederland werken.

  • BZ heeft een Bureau Partners en Kinderen dat aan kan geven wat de mogelijkheden zijn voor partners om te werken, vrijwilligerswerk te doen of om een opleiding te volgen. BZ regelt geen werk voor je partner. Buiten de EU zijn er een beperkt aantal landen waar partners van diplomaten officieel mogen werken en dit kan de mogelijkheden voor de carrière van je partner beperken.

  • Als je een buitenlandse partner hebt kan dit gevolgen hebben voor je carrière bij BZ. Het kan bijvoorbeeld dat je niet uitgezonden kunt worden naar bepaalde landen omdat jij of je partner in dat land extra kwetsbaar zijn.

 • Heb je vragen over de sollicitatieprocedure of de opleiding tot internationaal beleidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse Zaken? Neem dan contact op met de directie Personeel en Organisatie, 3W Customer Services. Telefoonnummer 070-348 4000. E-mail: 3W@minbuza.nl.

Andere traineeships

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon