Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Rijks ICT Traineeprogramma

Het Nederland van de toekomst zoekt ICT’ers van nu. Het Rijks ICT Traineeprogramma (RITP) biedt pas afgestudeerde ICT’ers een 2-jarig traineeprogramma. Je kunt kiezen uit een CIO- of een CTO-programma. Zo bereiden we je voor op een carrière bij de Rijksoverheid en kun je doorgroeien naar cruciale functies in de ICT. Ben je nog niet afgestudeerd? Ook dan kun je in aanmerking komen. Lees meer over de aanmeldingseisen, het profiel en aan welke projecten je als Rijks ICT Trainee kunt meewerken.

Waarom kiezen voor het Rijks ICT Traineeprogramma?

 • De Rijksoverheid is de grootste ICT-werkgever van Nederland.
 • De Rijksoverheid is een organisatie die er maatschappelijk toe doet. Op ICT-gebied zijn er veel projecten waarbij je mee kunt werken aan een beter Nederland.
 • Je werkt in 2 jaar tijd op 3 verschillende werkplekken bij de organisatieonderdelen van de 11 ministeries die meedoen aan het programma. Je komt, binnen de deelnemende organisatieonderdelen, dus op diverse plekken terecht met een variatie aan werkzaamheden.
 • Je verdiept je in het ICT-vakgebied, volgt een opleiding, krijgt een mentor (vaak een CIO of CTO) en intervisie en bouwt direct een groot rijksbreed netwerk op.
 • Je kunt kiezen uit 2 verschillende richtingen: het meer bestuurlijke en procesmatige CIO-programma en het meer technische CTO-programma.
 • Met het traineeprogramma doe je brede ervaring op waardoor je na je programma veel kanten op kunt en kunt doorgroeien naar cruciale functies in de ICT bij de Rijksoverheid.

Twee verschillende richtingen

Je kunt kiezen uit 2 verschillende richtingen: het meer bestuurlijke en procesmatige CIO-programma en het meer technische CTO-programma.

 • Je komt voor het CIO-programma van het RITP in aanmerking met een afgeronde wo-masteropleiding, bijvoorbeeld in de richting van informatiekunde. Of als je een andere studie op wo-niveau hebt gedaan zoals technische bedrijfs- of bestuurskunde, of ICT&Recht met informatiekundige of informaticavakken. Of een wo-studie waarbij je aantoonbare kennis en ervaring met ICT hebt opgedaan. Daarbij geldt dat je niet langer dan 2 jaar vóór de start van het traineeprogramma moet zijn afgestudeerd. Daarnaast heb je maximaal 2 jaar werkervaring.

  Ben je nog niet helemaal klaar met je studie? Dan kun je je wel alvast aanmelden. Voorwaarde is wel dat je je studie binnen een half jaar na de start van het traineeprogramma (1 september) afrondt. Hiervoor worden geen studiefaciliteiten verstrekt.

 • We verwachten dat je over specifieke competenties beschikt. De volgende competenties worden tijdens je sollicitatiegesprek en in het assessment besproken. Uiteraard gaan we hier ook tijdens je traineeprogramma mee aan de slag.

  Leervermogen

  De mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt.

  Analyserend vermogen

  Je herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens. Je selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen. Je maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Je brengt een logische structuur aan in een veelheid van informatie. Je legt verbanden tussen gegevens en/of vraagstukken. Je onderscheidt oorzaak en gevolg. Je hanteert bij de analyse verschillende invalshoeken.

  Omgevingsbewustzijn

  Je houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden. Je volgt relevante ontwikkelingen buiten de eigen organisatie. Je signaleert ontwikkelingen en omstandigheden die invloed hebben op het eigen werkterrein. Je vertaalt externe ontwikkelingen en omstandigheden naar het eigen werkterrein.

  Samenwerken

  Je werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel. Je zoekt de samenwerking op. Je stemt het eigen werk af op anderen. Je deelt kennis, informatie en ideeën met anderen. Je toont belangstelling voor de ideeën van anderen. Je draagt bij aan een goede onderlinge werkrelatie. Je helpt anderen, waar nodig. Je stelt waar nodig het gemeenschappelijke resultaat boven het persoonlijk belang.

  Plannen en organiseren

  Je bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering. Je vertaalt een gegeven doel of resultaat in activiteiten, voor jezelf of voor anderen. Je stelt prioriteiten, voor jezelf of voor anderen. Je maakt een realistische raming van de tijd, mensen en middelen die voor het werk nodig zijn. Je houdt rekening met de agenda van betrokkenen. Je stemt de planning zo nodig af op lopende processen en ontwikkelingen. Je zorgt ervoor dat de benodigde mensen en middelen op het juiste moment beschikbaar zijn. Je organiseert het werk zodanig dat het overdraagbaar is en rapportage mogelijk is.

  Effectief communiceren

  Je communiceert duidelijk, respectvol, helder en passend met een boodschap die begrepen en goed ontvangen wordt.

  Innovatief vermogen (creativiteit)

  Je komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken. Je bekijkt een vraagstuk vanuit andere invalshoeken. Je komt bij een vraagstuk met meerdere ideeën. Je bedenkt niet-alledaagse oplossingen voor een vraagstuk. Je komt met nieuwe ideeën. Je gebruikt bestaande mogelijkheden op een andere manier. Je bedenkt nieuwe werkwijzen, diensten of producten.

  Overtuigingskracht

  Je spant je in om anderen te winnen voor een idee of standpunt. Je maakt daarbij gebruik van logische en relevante argumenten. Je stemt argumenten en stijl af op de doelgroep. Je brengt op het juiste moment de juiste argumenten naar voren. Je brengt een voorstel of argumenten met stelligheid en enthousiasme.

  Durf

  Je neemt risico’s indien nodig of gewenst. Je gaat lastige situaties niet uit de weg. Je wijkt zo nodig af van afspraken, gewoontes of procedures. Je hanteert een aanpak waarmee nog geen of weinig ervaring is opgedaan. Je onderneemt weloverwogen actie, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie.

 • Werken als ICT’er bij de Rijksoverheid betekent werk doen dat ons allemaal raakt. De Belastingdienst bijvoorbeeld heeft het modernste datacentrum van Nederland. Cybersecurity is core business bij een uitvoeringsorganisatie zoals de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Hier zie je bij welke organisatieonderdelen de Rijks ICT Trainees in de CIO-richting in 2016 aan de slag zijn gegaan. In 2017 doen er nog meer organisatieonderdelen mee. Wanneer deze bekend zijn, worden de organisatieonderdelen op deze pagina aangevuld.

  • Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Zo is het ministerie er voor jou als je naar het buitenland gaat. Ook behartigt BZ de internationale betrekkingen, vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld. Daarnaast geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, in overleg met andere ministeries, vorm aan het Europa van de toekomst.

   Gegeven het 24/7-karakter van BZ, de altijd aanwezige dynamiek op het internationale politieke speelveld en de geografische spreiding van BZ zijn ICT-voorzieningen van cruciaal belang. Soms, letterlijk van levensbelang. Dit komt terug in de onderlinge communicatie binnen de organisatie, de samenwerking binnen de Rijksoverheid, maar nog meer in internationale samenwerkingsverbanden die BZ aangaat.

   Informatiebeveiliging en cybersecurity zijn hieraan onlosmakelijk verbonden. Ook de communicatie met en dienstverlening aan burgers, bedrijven en internationale organisaties digitaliseert in hoog tempo.

   BZ stelt de kennis die zij heeft over het buitenland in toenemende mate digitaal ter beschikking van burgers. Hiervoor is bijvoorbeeld een BZ Reisadvies app beschikbaar die voor iedereen toegankelijk is. Daarbij kan er wereldwijd, op ieder moment van de dag, met een uniek telefoonnummer contact worden opgenomen met ons 24/7 Contact Center. Om dit mogelijk te maken is een samenspel van onderliggende lCT- systemen en -oplossingen nodig. Het digitaliseren van kennis, digitaal samenwerken en deze informatie in samenhang ontsluiten is de dagelijkse uitdaging van ICT’ers binnen BZ.

  • 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

   Het ministerie van BZK heeft belangrijke taken waarbij de inzet van ICT onmisbaar is. Zo borgt BZK de kernwaarden van de democratie, staat het ministerie voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

   ICT Dienstverlening voor burgers en bedrijven

   Bij veel van deze beleidsprioriteiten speelt ICT een cruciale rol. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van de dienstverlening, zodat iedereen in Nederland straks gebruik kan gaan maken van MijnOverheid, het digitale loket van de overheid. Ook bij het uitwisselen en beveiligen van gegevens die zowel door het Rijk als andere overheden gebruikt worden, zoals de Gemeentelijke Basis Administratie, speelt ICT de hoofdrol. Omdat ICT, identiteit en veiligheid hand in hand gaan, is BZK bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor DigiD en de aanpak van Identiteitsfraude. Dit alles doen we samen met veel partijen, zoals onze dienst digitale overheid, Logius. Binnen de Rijksdienst is onze uitvoeringsorganisatie SSC-ICT verantwoordelijk voor de optimalisering van de digitale werkplek van rijksambtenaren.

   Bij BZK zijn meerdere mogelijkheden voor ICT-trainees. Niet alleen bij de beleidskern, zoals bij DG OverheidsOrganisatie (DGOO), DG Bestuur en Wonen (DGBW), of bij het CIO-office BZK, maar ook bij de diverse onderdelen, zoals SSC-ICT, Logius, het RijksVastgoedBedrijf en P-Direkt.

   ICT-beleid

   De directie CIO Rijk, onderdeel van DGOO, is onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van rijksbreed beleid en kaders voor het gebruik van ICT-voorzieningen. Bij de directie Democratie en Burgerschap van DGBW wordt onder meer het programma Operatie Basis Registratie Personen uitgevoerd. Bij het CIO-office wordt het informatiebeleid van BZK zelf vormgegeven en wordt toezicht gehouden op de uitvoering van die grote ICT-projecten van BZK. Door het delen van kennis en kunde binnen de organisatie, zorgen we er gezamenlijk voor dat ICT onze organisatie en haar doelstellingen optimaal ondersteunt en dienstverlening aan iedereen in Nederland mogelijk maakt.

  • I-Interim Rijk vormt een pool van flexibele en zeer ervaren professionals op het gebied van informatiemanagement en ICT. Zij kunnen over de volle breedte van de Rijksoverheid worden ingezet op complexe projecten en programma’s.

  • Digitaal zaken doen met de overheid bespaart kosten en zorgt voor een betere dienstverlening. Logius voert de regie op de ontwikkeling van een centrale eoverheid. Daarnaast zorgt Logius voor overheidsbrede ICT-producten, die gericht zijn op het uitwisselen van gegevens, verlenen van toegang tot online diensten en beheer van standaarden. De lijnen bij Logius zijn kort en je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte om producten en dienstverlening te verbeteren. De cultuur van Logius is informeel en collegiaal. We zijn gericht op samenwerking en persoonlijke ontwikkeling, daarbij hanteren we het principe van het nieuwe werken.

  • Burgers, ondernemers en medewerkers maken dag en nacht gebruik van de systemen van de Belastingdienst. De Belastingdienst en ICT gaan hand in hand. We willen sneller en doelgerichter werken en onze ICT-collega’s hebben daarin een sleutelrol. Om deze nieuwe manier van werken zo goed mogelijk in te richten, vragen we continu om nieuw ICT-talent die mee willen bouwen aan de Belastingdienst. Soms in de letterlijke zin van het woord. Handige applicaties om met een druk op de knop je belastingaangifte in te dienen of te checken welke goederen toegestaan zijn om in te voeren, zijn inmiddels al in gebruik genomen door de Nederlandse burger. En er zullen nog velen volgen.

   Daar hebben we wel de juiste mensen voor nodig. Getalenteerde ICT’ers die willen werken aan en bij de Belastingdienst. We hebben de beschikking over het grootste datacenter van Nederland, werken met de nieuwste devices, programmeren er naar hartenlust op los en testen tot we een ons wegen. Want als we iets doen, doen we het goed.

  • DICTU is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid en maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken. DICTU legt zich toe op het ontwikkelen en beheren van systemen en applicaties, het beheren van datacenters en de dienstverlening voor ruim 14.000 werkplekken en 13.000 telefoons. DICTU beschikt over specialistische kennis van ICT-systemen op het terrein van: inspecties, subsidies, digitale dienstverlening, geografische informatiesystemen (GIS), registers en e-Business Suite.

  • IenM werkt aan een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. We zetten ons in voor schoon water, schone lucht en bodem en een acceptabel geluidsniveau. We stellen normen en handhaven die. Bij alle beslissingen over ruimte, infrastructuur, mobiliteit en waterbeheer zoekt IenM naar een goede balans tussen deze verschillende thema’s.

   Om dit te bereiken, hebben we heeft een schat aan (big) data in huis. Data die moeten worden bewerkt en verrijkt, maar die ook beschermd moeten worden. IenM is daarvoor altijd op zoek naar de juiste mensen, die ons daarbij kunnen helpen.

  • Bij Rijkswaterstaat stap je in een wereld van grote complexe informatievoorzieningssystemen (IV) die belangrijk zijn voor Nederland en steeds belangrijker worden. Zo biedt big data mogelijkheden om nieuwe informatie en inzichten uit de enorme hoeveelheid data te genereren. Ook biedt IV steeds nieuwe oplossingen om het wegennet en de vaarwegen beter te benutten en veiliger te maken. Dankzij de informatietechnologie zal de infrastructuur van de toekomst slimmer en veiliger zijn en beter in onze behoeften voorzien.

   Bijvoorbeeld bij de bediening van bruggen die vanuit één van de verkeersposten voor scheepvaartverkeer met behulp van camera’s, meetapparatuur en sensoren wordt gedaan. Of bij het beheer van dijken, waar we door middel van sensor- en satelliettechnologie en meetapparatuur weten hoe het met onze dijken is gesteld en we tijdig onderhoud kunnen inplannen.

  • Een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod, excellente wetenschap en het beste onderwijs voor ieder kind. In een land waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en in alle vrijheid zichzelf kan zijn. Dat is waar je aan werkt bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

   Op het gebied van ICT zijn big data, open data, privacy, transparantie, ICT op scholen, digitaal cultureel erfgoed thema’s die hoog op de agenda staan binnen het ministerie. Zonder open data geen sites met onderwijsinformatie voor ouders en studenten. Alleen met gedigitaliseerd cultureel erfgoed vergroot je je cultuurbereik.

   We maken als CIO-office informatiebeleid, en baseren ons hiervoor op de beleidsagenda van OCW, rijksbrede, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit doen we samen met mensen uit de praktijk en de beleidsdirecties. We stellen CIO-oordelen op over vele grote ICT-projecten, denk aan het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, het project Digitalisering Erfgoed of de vernieuwing van de Studiefinanciering.

  • De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die door de rechter zijn opgelegd. Met 59 vestigingen verspreid over het land en zo’n 14.450 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland.

   Het Shared Service Center ICT (SSC-I) is de ICT-dienstverlener van de Dienst Justitiële Inrichtingen. SSC-I ontwikkelt, bouwt, implementeert en beheert ICT-werkplekken, applicaties en infrastructuur. Met ervaring binnen het veiligheidsdomein van de Rijksoverheid, is SSC-I gespecialiseerd in veilige, betrouwbare en innovatieve ICToplossingen. SSC-I is een gedegen organisatie, die goed om kan gaan met bestuurlijke, organisatorische en technologische dynamiek.

  • De Justitiële Informatiedienst heeft een belangrijke functie om partners in de strafrechtsketen van de juiste informatie te voorzien. Op het hoofdkantoor DJI / Directie Informatievoorziening (DI) houd jij je bezig met beleid over en architectuur van (integrale) informatievoorziening.

  • Binnenkort vind je hier meer informatie over ICT bij het ministerie van VWS.

  • Het CIBG zet de standaard in registers. Dat doen we door professionele uitvoering van beleid en betrouwbare dienstverlening aan onze klanten. Samen met onze opdrachtgevers. Want de maatschappij roept om transparantie. Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat. Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid en veiligheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Met onze dienstverlening, registers en knooppunten geven we daar gehoor en invulling aan. Dit doen we door een flexibele manier van werken: digitaal en eigentijds. En door het professionaliseren van onze ICT en de werkprocessen.

   Samenwerken aan dienstverlening

   Met ons werk staan we middenin de samenleving. Het CIBG draagt bij aan belangrijke ontwikkelingen in Nederland en Europa. Denk hierbij onder andere aan het professionaliseren van beroepsgroepen in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Klantgerichte digitale dienstverlening staat hierbij centraal.

   Door een slimme organisatie en digitalisering van processen werkt het CIBG aan kwalitatief goede en betrouwbare producten en diensten. Solide inrichting en ontwikkeling van ICT vormen hiervoor het fundament. Binnen onze diverse ICT-projecten werken gedreven scrumteams samen aan innovatieve en klantgerichte oplossingen. Dit vraagt om ICT-talent dat de vertaalslag kan maken van beleid naar klantgerichte uitvoering. Het CIBG zoekt getalenteerde ICT’ers die hieraan mee willen werken.

  • Binnenkort vind je hier meer informatie over ICT bij het ministerie van Financiën.

  • SSC-ICT werkt voor Nederland: het SSC-ICT ondersteunt de ministeries met ICT bij het werken voor burgers, bedrijven en instellingen. En SSC-ICT werkt voor de Rijksdienst: we ondersteunen de rijksmedewerker om sneller, slimmer en makkelijker digitaal te werken. SSC-ICT werkt grensoverschrijdend: we ondersteunen de Rijksoverheidwereldwijd; 24/7 beveiligd werken.

 • Als Rijks ICT Trainee ga je aan de slag om Nederland beter, slimmer en efficiënter te maken op ICT-gebied. Als CIO-trainee ligt hierbij de nadruk op ICT en beleid. Hoe moet men omgaan met verschillende verschuivingen in de samenleving? Hoe zet je ICT hierbij zo goed mogelijk in?

  Zo ga je als CIO-trainee bijvoorbeeld:

  • advies uitbrengen over data-architectuur, big data en vraagstukken over informatievoorziening bij de overheid.
  • je verdiepen in cybersecurity waarbij je onderzoek doet naar de verschillende mogelijkheden voor de overheid of het desbetreffende organisatieonderdeel.
  • adviseren over privacyvraagstukken. Hoe gaat de overheid om met privacyissues op het gebied van persoonsgegevens of andere nieuwe wetgevingen in relatie tot onze ICT-systemen?
  • onderzoeken en adviseren over hoe ICT-voorzieningen en ontwikkelingen in de ICT binnen de overheid kunnen worden toegepast.

  Bekijk hieronder de opdrachtomschrijvingen voor de Rijks ICT Trainees die in 2016 begonnen zijn.

  • Hoe ziet de informatievoorziening er in 2025 uit? Wat doen we dan met ICT en met de grote hoeveelheden data die we elke dag genereren? Is de zelfrijdende auto er dan? Heeft openbaar vervoer dan nog een functie? En wat denk je van zelf varende schepen en zelf schuttende sluizen? Moeten we als RWS wel of niet investeren? Welke rol moet en kan RWS hierin spelen? Die vragen komen allemaal aan de orde in het project i-Visie Rijkswaterstaat (je kunt de app donwloaden in de play store en de app store (zoek op visie Rijkswaterstaat).

   Je bent onderdeel van het projectteam i-Visie en verantwoordelijk voor het uitvoeren van workshops. Je hebt contact met marktpartijen en gesprekken met onderzoeks- en adviesbureaus zoals Gartner en Forrester. Je adviseert en koppelt terug aan de CIO.

  • Rijkswaterstaat beheert wegen en water. In onze fysieke netwerken zitten veel objecten, zoals bruggen, sluizen en tunnels die jaarlijks veel kosten aan onderhoud. Met de opkomst van Internet of Things en slimme sensors, wordt het mogelijk om het onderhoudsprogramma veel gerichter en goedkoper uit voeren. In samenwerking met marktpartijen onderzoeken we hoe we slimme sensors kunnen inzetten. Denk aan de Moerdijkbrug met sensors die aangeven hoe de belasting van het wegdek is, de kwaliteitsontwikkeling van het staal en de slijtage van de bewegende delen. We doen tests om te zien hoe we IoT kunnen toepassen bij RWS en welke technieken veelbelovend zijn. Je neemt deel aan het projectteam en bent trekker van een deelthema innovatie, bv Proof of Concept toepassing LORA netwerk KPN. Je onderhoudt contacten met collega’s bij andere RWS onderdelen en marktpartijen.

  • Logius beheert een groot deel van de voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en voorziet daarmee in de noodzakelijke basis voor de Digitaal 2017 ambities van het Kabinet. Als trainee werk je bij de organisatiestaf. Je wordt ingezet op 1 of meerdere dossiers:

   • Monitor Generieke Digitale Infrastructuur Rijk (GDI)
   • Project portfoliomanagement
   • Informatiebeveiliging

   Je taken bestaan onder andere uit het voorbereiden en vertegenwoordigen van de regieraden Nationaal Coördinator Digitale Overheid. Je bereidt externe overleggen voor, waaronder het intern CIO-overleg BZK, het CISO-overleg BZK en de CTO-Raad Rijk. Je voert impactanalyses uit op voorstellen uit externe overleggen. Je adviseert en ondersteunt diverse activiteiten om de samenwerking binnen het Logius CIO/CTO Office verder te verankeren.

  • Je adviseert bestuurders over projecten en beleidsvoornemens van VWS en van sommige aan VWS gerelateerde organisaties met een informatie- of ICT-component. Je werkt mee aan deze adviezen: je leest de beschikbare documenten, gaat mee op gesprek, bepaalt samen met het team wat het advies wordt en je bent soms verantwoordelijk voor het opschrijven van het advies. Deze adviezen gaan over hele diverse onderwerpen: van PGB-trekkingsrecht tot het implantatenregister, en van een overgang van de ene uitvoerder naar de andere uitvoerder tot de wet over verplichte GGZ.

   Je zet je technische achtergrond effectief in binnen de politieke en bestuurlijke verhoudingen en een omgeving waar (nog) niet veel mensen affiniteit hebben met IV en ICT. Je gebruikt je analytisch vermogen om de verschillende belangen die spelen in kaart te brengen. Het ministerie werkt veel samen met private partijen zoals koepels en zorgaanbieders. Daarom is samenwerking essentieel om tot een goede informatievoorziening in de zorg te komen.

  • Je adviseert de directeur op het gebied van informatievoorziening (IV). IV is vaak onderdeel van beleid, en het is jouw rol om aan het begin van het ontwikkelen van nieuw beleid betrokken te zijn. Je creëert meer bewustzijn over de impact van (nieuw) beleid op informatievoorziening en van informatievoorziening op beleid. Je ondersteunt de directie in specifieke dossiers of veranderprogramma’s (van wetgeving tot uitvoering) waar IV een essentieel onderdeel van is. Je zorgt dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op IV-gebied binnen en buiten het zorgveld. Dit kan door opleidingen, congressen en werkbezoeken. Je bent het aanspreekpunt voor CIO-office van VWS. Je signaleert wanneer er beleid wordt ontwikkeld met IV als belangrijk component. Je zet je achtergrond effectief in binnen de politieke en bestuurlijke verhoudingen en een omgeving waar (nog) niet veel mensen affiniteit hebben met IV en ICT. Je gebruikt je analytisch vermogen om de verschillende belangen die spelen in kaart te brengen.

   Je slaat een brug tussen de beleidsdirectie en het iBeleid van VWS. Hierdoor ben je zowel (inhoudelijk) aan het meedenken bij beleid en ben je bezig met het in de praktijk brengen van de VWS kaders op het gebied van informatievoorziening bij VWS en in het zorgdomein.

  • De Directie Informatievoorziening (DI) voert meerdere omvangrijke ICT-projecten uit. Deze projecten hebben onderling vaak ook een relatie met elkaar. Om het totaaloverzicht te hebben en behouden is portfoliomanagement ingericht. Portfoliomanagement is een instrument dat ingezet wordt om:

   • Overzicht te creëren van alle lopende en toekomstige projecten en programma's met een ICT-component. Dit overzicht wordt gemaakt voor verschillende partijen binnen DI. Denk hierbij aan informatiemanagement en projectmanagement.
   • Op basis van rationele overwegingen prioriteiten te stellen door de iBoard op advies van portfoliomanagement.
   • De hoofddirectie (middels de iBoard) in staat te stellen keuzes te maken voor het continueren, vertragen, versnellen of stopzetten van projecten en programma's, binnen de beschikbare capaciteit en financiële middelen.

   Het verbeteren van de beheersing van projecten en het organisatiebreed aansturen van het gehele portfolio zijn aandachtsgebieden die sterk in ontwikkeling zijn. Hier ligt ook de relatie met het Programma Operatie Informatiebestel Rijk (OIR). Als trainee vervul je hierin een actieve rol samen met je directe collega’s door nauw contact te onderhouden met projectleiders en adviseurs, stukken ten behoeve van iBoard voor te bereiden, adviezen uit te brengen etc. In korte tijd leer je het totale projectlandschap van DJI kennen.

  • Binnen het team word je ingezet op projecten over de medische dienstverlening aan gedetineerden, rond het vervoer van gedetineerden, rond het registreren van gegevens van gedetineerden of over infrastructuur/telefonie/werkplekken binnen inrichtingen.

   Je leert de dynamiek van ICT-projecten kennen en de gevolgen voor de ambtelijk-politieke besluitvorming. Je werkt samen met collega’s met ruime ervaring. Er is een duidelijke verbinding met de CTO-lijn door de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

  • Je gaat aan de slag als informatiemanager. De focus ligt hierbij op de spanning tussen opdrachtgever en de IT-organisatie. Je werkt samen met 2 andere informatiemanagers die een soortgelijk traineeprogramma hebben doorlopen.

  • Mensen denken vaak dat ICT-projecten bij de Rijksoverheid meer altijd duurder uitvallen dan gepland en uit de planning lopen. Trainees worden bij ons ingezet om in de beginfase van een traject duidelijk te bepalen hoe vraag en behoefte op het gebied van informatievoorziening zich nu daadwerkelijk tot elkaar verhouden. Aan de hand van diverse scenario’s laat hij of zij zien waar mogelijkheden liggen.

   Je werkt zelfstandig binnen een aantal beleidsinitiatieven, helpt waar de voortgang stagneert en escaleert waar de I-component in het geding komt. Het biedt trainees de unieke mogelijkheid om om de toegevoegde waarde van informatievoorziening in te brengen. Het is pionieren en zoeken naar verschillende wegen om succes te boeken en met een goed gevoel naar huis gaan als je de business hebt kunnen overtuigen.

  • De DJI-organisatie is een grote uitvoeringsorganisatie, waarbij een groot deel van het primair proces ondersteund wordt door ICT. Dit is terug te zien in het ICT-projectenportfolio, dat veel projecten bevat die het primair proces aangaan. Gemiddeld zijn er zo’n 40 projecten tegelijk actief (per jaar zijn dat er in totaal ruim 80), met een financiële omvang van in totaal ongeveer €35 miljoen per jaar.

   Het verbeteren van de beheersing van projecten en het organisatiebreed aansturen van het gehele portfolio zijn aandachtsgebieden die sterk in ontwikkeling zijn. Hier ligt ook de relatie met het Programma Operatie Informatiebestel Rijk (OIR). Als trainee lever je hieraan een belangrijke bijdrage.

  • Als ICT-trainee bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geef je advies over diverse programma’s en projecten met een I-component. Je coördineert de advisering aan de CIO voor overleggen waar de CIO aan deelneemt.

   Je werkt samen met collega’s van verschillende organisatie-onderdelen en maakt hierdoor in de breedte kennis met het ministerie van OCW. Je past je opgedane kennis van de sturing en beheersing van ICT-projecten direct toe in de advisering en control.

  • De Belastingdienst is in beweging en wil moderne interactie met burgers en bedrijven, maar ook de interne samenwerking moderniseren. Inmiddels zijn er al tientallen teams die agile werken. Dat vraagt veel van de besturing en inrichting van de organisatie.

   Op dit moment zijn de informatiemanagementafdelingen Dienstverlening, Toeslagen, Belastingen en Centrale administratie samengevoegd onder 1 directeur Informatiemanagement. Als vervolgstap willen we binnen de informatievoorzieningsketen multidisciplinaire teams en ketens creëren waarin het leveren van Businesswaarde voorop staat. Nu bestaat de informatievoorzieningsketen uit de organisatie onderdelen voor: informatiemanagement, applicatieontwikkeling en onderhoud en infrastructuur en exploitatie.

   Daarnaast heeft de Belastingdienst de ambitie om zich te ontwikkelen naar wendbare organisatie die agile principes toepast in de ontwikkeling van producten en diensten voor belastingplichtigen. We zoeken een trainee die opdrachten uitvoert ten behoeve van de doorontwikkeling van de IM afdelingen en de creatie van multidisciplinaire teams en ketens. Je gaat werken binnen het organisatieonderdeel Belastingen Informatie Management.

 • Je komt voor het CTO-programma van het RITP in aanmerking als je (technische) informatica op wo- of hbo-niveau hebt gestudeerd en je niet langer dan 2 jaar vóór de start van het traineeprogramma bent afgestudeerd. Dit geldt ook voor een andere studie op vergelijkbaar niveau met informaticavakken. Daarnaast heb je maximaal 2 jaar werkervaring.

  Ben je nog niet helemaal klaar met je studie? Dan kun je je wel alvast aanmelden. Voorwaarde is wel dat je je studie binnen een half jaar na de start van het traineeprogramma (1 september) afrondt. Hiervoor worden geen studiefaciliteiten verstrekt.

  Het helpt natuurlijk ook als je al relevante werkervaring hebt opgedaan in de ICT.

 • We verwachten dat je over specifieke competenties beschikt. De volgende competenties worden tijdens je sollicitatiegesprek en in het assessment besproken. Uiteraard gaan we hier ook tijdens je traineeprogramma mee aan de slag.

  Leervermogen

  De mate waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei (werk)situaties. Leervermogen houdt dus meer in dan het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de dingen die je doet en ondervindt.

  Analyserend vermogen

  Je herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens. Je selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen. Je maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Je brengt een logische structuur aan in een veelheid van informatie. Je legt verbanden tussen gegevens en/of vraagstukken. Je onderscheidt oorzaak en gevolg. Je hanteert bij de analyse verschillende invalshoeken.

  Omgevingsbewustzijn

  Je houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden. Je volgt relevante ontwikkelingen buiten de eigen organisatie. Je signaleert ontwikkelingen en omstandigheden die invloed hebben op het eigen werkterrein. Je vertaalt externe ontwikkelingen en omstandigheden naar het eigen werkterrein.

  Samenwerken

  Je werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel. Je zoekt de samenwerking op. Je stemt het eigen werk af op anderen. Je deelt kennis, informatie en ideeën met anderen. Je toont belangstelling voor de ideeën van anderen. Je draagt bij aan een goede onderlinge werkrelatie. Je helpt anderen, waar nodig. Je stelt waar nodig het gemeenschappelijke resultaat boven het persoonlijk belang.

  Plannen en organiseren

  Je bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering. Je vertaalt een gegeven doel of resultaat in activiteiten, voor jezelf of voor anderen. Je stelt prioriteiten, voor jezelf of voor anderen. Je maakt een realistische raming van de tijd, mensen en middelen die voor het werk nodig zijn. Je houdt rekening met de agenda van betrokkenen. Je stemt de planning zo nodig af op lopende processen en ontwikkelingen. Je zorgt ervoor dat de benodigde mensen en middelen op het juiste moment beschikbaar zijn. Je organiseert het werk zodanig dat het overdraagbaar is en rapportage mogelijk is.

  Effectief communiceren

  Je communiceert duidelijk, respectvol, helder en passend met een boodschap die begrepen en goed ontvangen wordt.

  Innovatief vermogen (creativiteit)

  Je komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken. Je bekijkt een vraagstuk vanuit andere invalshoeken. Je komt bij een vraagstuk met meerdere ideeën. Je bedenkt niet-alledaagse oplossingen voor een vraagstuk. Je komt met nieuwe ideeën. Je gebruikt bestaande mogelijkheden op een andere manier. Je bedenkt nieuwe werkwijzen, diensten of producten.

  Resultaatgerichtheid

  Je richt je op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat. Je formuleert concrete doelen. Je vertaalt doelen in concrete afspraken. Je geeft het behalen van resultaten hoge prioriteit. Je levert de afgesproken resultaten op het afgesproken moment.

  Klantgerichtheid

  Je houdt rekening met de behoeften en belangen van de klant. Je onderzoekt de wensen van de klant. Je verdiept je in de organisatie en de belangen van de klant. Je reageert snel en correct op vragen en klachten. Je voorziet wensen van klanten en speelt daar op in. Je zoekt (samen met de klant) naar de best passende oplossingen. Je neemt indien gewenst de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gemaakte afspraken. Je bent naar de klant duidelijk over mogelijkheden en onmogelijkheden. Je informeert naar de klanttevredenheid.

 • Werken als ICT’er bij de Rijksoverheid betekent werk doen dat ons allemaal raakt. De Belastingdienst bijvoorbeeld heeft het modernste datacentrum van Nederland. Cybersecurity is core business bij een uitvoeringsorganisatie zoals de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Hier zie je bij welke organisatieonderdelen de Rijks ICT Trainees in de CTO-richting in 2016 aan de slag zijn gegaan. In 2017 doen er nog meer organisatieonderdelen mee. Wanneer deze bekend zijn dan worden de organisatieonderdelen op deze pagina aangevuld.

  • Digitaal zaken doen met de overheid bespaart kosten en zorgt voor een betere dienstverlening. Logius voert de regie op de ontwikkeling van een centrale eoverheid. Daarnaast zorgt Logius voor overheidsbrede ICT-producten, die gericht zijn op het uitwisselen van gegevens, verlenen van toegang tot online diensten en beheer van standaarden. De lijnen bij Logius zijn kort en je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte om producten en dienstverlening te verbeteren. De cultuur van Logius is informeel en collegiaal. We zijn gericht op samenwerking en persoonlijke ontwikkeling, daarbij hanteren we het principe van het nieuwe werken.

  • P-Direkt is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en levert moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke bedrijfsvoeringservices met een focus op personeel, voor en door de rijksambtenaar. De rijksambtenaar regelt zelf zijn personeelszaken. Dat doet hij via onze digitale systemen. Een digitale omgeving waar hij, op ieder moment en vanaf iedere Digitale Werkplek Rijksdienst (DWR), toegang toe heeft. Wij hebben deze systemen afgestemd op de behoeften van de rijksambtenaar: de medewerker, de manager en de HR-Ondersteuner. Alle personeelszaken kunnen zij gemakkelijk, snel en correct regelen. Daarnaast zijn er ondersteunende tools voor managers. Ook verzorgen we de salarisbetaling. Wij zetten alles zodanig klaar dat het salaris iedere maand op de bankrekening van 120.000 rijksambtenaren wordt gestort.

  • SSC-ICT werkt voor Nederland: het SSC-ICT ondersteunt de ministeries met ICT bij het werken voor burgers, bedrijven en instellingen. En SSC-ICT werkt voor de Rijksdienst: we ondersteunen de rijksmedewerker om sneller, slimmer en makkelijker digitaal te werken. SSC-ICT werkt grensoverschrijdend: we ondersteunen de Rijksoverheidwereldwijd; 24/7 beveiligd werken.

  • Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

   Het Rijksvastgoedbedrijf stelt gebruiksgereed, veilig en kosteneffectief vastgoed ter beschikking aan de Rijksoverheid. We beheren een uitgebalanceerde vastgoedportefeuille, die voldoet aan de gebruikseisen van deze tijd en past bij de diversiteit van de onderdelen van de Rijksoverheid.

   Vastgoed dat in de Rijksvastgoed portefeuillestrategie niet nodig is voor rijksdoelen, wordt vervreemd. Als dit de verkoop mogelijk maakt of bespoedigt, kan het Rijksvastgoedbedrijf vastgoed voorzien van een nieuwe bestemming en/of transformeren.

  • DICTU is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid en maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken. DICTU legt zich toe op het ontwikkelen en beheren van systemen en applicaties, het beheren van datacenters en de dienstverlening voor ruim 14.000 werkplekken en 13.000 telefoons. DICTU beschikt over specialistische kennis van ICT-systemen op het terrein van: inspecties, subsidies, digitale dienstverlening, geografische informatiesystemen (GIS), registers en e-Business Suite.

  • Burgers, ondernemers en medewerkers maken dag en nacht gebruik van de systemen van de Belastingdienst. De Belastingdienst en ICT gaan hand in hand. We willen sneller en doelgerichter werken en onze ICT-collega’s hebben daarin een sleutelrol. Om deze nieuwe manier van werken zo goed mogelijk in te richten, vragen we continu om nieuw ICT-talent die mee willen bouwen aan de Belastingdienst. Soms in de letterlijke zin van het woord. Handige applicaties om met een druk op de knop je belastingaangifte in te dienen of te checken welke goederen toegestaan zijn om in te voeren, zijn inmiddels al in gebruik genomen door de Nederlandse burger. En er zullen nog velen volgen.

   Daar hebben we wel de juiste mensen voor nodig. Getalenteerde ICT’ers die willen werken aan en bij de Belastingdienst. We hebben de beschikking over het grootste datacenter van Nederland, werken met de nieuwste devices, programmeren er naar hartenlust op los en testen tot we een ons wegen. Want als we iets doen, doen we het goed.

  • Bij Rijkswaterstaat stap je in een wereld van grote complexe informatievoorziening (IV) die belangrijk is voor Nederland en steeds belangrijker zal worden. Zo biedt big data mogelijkheden om nieuwe informatie en inzichten uit de enorme hoeveelheid data te genereren. Ook biedt IV ons steeds nieuwe oplossingen om het wegennet en de vaarwegen beter te benutten en veiliger te maken. Dankzij de informatietechnologie zal de infrastructuur van de toekomst slimmer en veiliger zijn en beter in onze behoeften voorzien.

   Bijvoorbeeld bij de bediening van bruggen die vanuit één van de verkeersposten voor scheepvaartverkeer met behulp van camera’s, meetapparatuur en sensoren wordt gedaan. Of bij het beheer van dijken waar we door middel van sensoren satelliettechnologie en meetapparatuur weten hoe het met onze dijken is gesteld en we tijdig onderhoud kunnen inplannen.

  • Een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod, excellente wetenschap en het beste onderwijs voor ieder kind. In een land waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en in alle vrijheid zichzelf kan zijn. Dat is waar je aan werkt bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

   Op het gebied van ICT zijn big data, open data, privacy, transparantie, ict op scholen, digitaal cultureel erfgoed thema’s die hoog op de agenda staan binnen het ministerie. Zonder open data geen sites met onderwijsinformatie voor ouders en studenten. Alleen met gedigitaliseerd cultureel erfgoed vergroot je je cultuurbereik.

  • De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die door de rechter zijn opgelegd. Met 59 vestigingen verspreid over het land en zo’n 14.450 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland.

   Het Shared Service Center ICT (SSC-I) is de ICT-dienstverlener van de Dienst Justitiële Inrichtingen. SSC-I ontwikkelt, bouwt, implementeert en beheert ICT-werkplekken, applicaties en infrastructuur. Met ervaring binnen het veiligheidsdomein van de Rijksoverheid is SSC-I gespecialiseerd in veilige, betrouwbare en innovatieve ICToplossingen. SSC-I is een gedegen organisatie, die goed om kan gaan met bestuurlijke, organisatorische en technologische dynamiek.

  • De Justitiële Informatiedienst heeft een belangrijke functie om partners in de strafrechtsketen van de juiste informatie te voorzien. Deze informatie wordt verzameld en bewaard om die vervolgens weer beschikbaar te stellen aan diverse organisaties in de strafrechtsketen. De benodigde informatie kan komen uit eigen bronnen, systemen die door de Justitiële Informatiedienst worden beheerd, maar ook door te verwijzen naar andere bronnen in de keten waar informatie over de persoon aanwezig is. Het programma Digitaal Werken streeft naar een volledig digitaal strafrechtsproces en heeft voor de Justitiële Informatiedienst de uitdaging om echt digitaal werken in de strafrechtketen met volwaardige digitale documenten mogelijk te maken. Dit betekent concreet: digitaliseren met substitutie, digitaal uitwisselen, digitaal ondertekenen, digitaal archiveren

  • ICT binnen de politie draagt bij aan een veiliger Nederland. Complexe netwerksystemen en databases zijn meer dan ooit cruciaal om snel en veel informatie in te winnen, wanneer en waar dan ook. Bijvoorbeeld om verkeersveiligheid te regelen, woninginbraken te voorkomen en straatroof op te lossen. Daarnaast speelt een groeiend deel van de criminaliteit zich af in de digitale wereld.

   De politie heeft onder andere een app ontwikkeld waarmee agenten op hun telefoon de identiteit van mensen en paspoorten en rijbewijzen kunnen scannen. Ook kunnen er digitale boetes mee worden uitgeschreven en verwerkt. Het wordt zo moeilijker een verkeerde identiteit op te geven en er wordt tijd bespaard omdat mensen zonder identiteitsbewijs niet meer meegenomen hoeven te worden naar het politiebureau. Ook wordt de dienstverlening naar burgers toe verbeterd door kortere wachttijden en betere informatieverstrekking.

  • Het CIBG zet de standaard in registers. Dat doen we door professionele uitvoering van beleid en betrouwbare dienstverlening aan onze klanten. Samen met onze opdrachtgevers. Want de maatschappij roept om transparantie. Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat. Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid en veiligheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Met onze dienstverlening, registers en knooppunten geven we daar gehoor en invulling aan. Dit doen we door een flexibele manier van werken: digitaal en eigentijds. En door het professionaliseren van onze ICT en de werkprocessen.

   Samenwerken aan dienstverlening

   Met ons werk staan we middenin de samenleving. Het CIBG draagt bij aan belangrijke ontwikkelingen in Nederland en Europa. Denk hierbij onder andere aan het professionaliseren van beroepsgroepen in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang. Klantgerichte digitale dienstverlening staat hierbij centraal.

   Door een slimme organisatie en digitalisering van processen werkt het CIBG aan kwalitatief goede en betrouwbare producten en diensten. Solide inrichting en ontwikkeling van ICT vormen hiervoor het fundament. Binnen onze diverse ICT-projecten werken gedreven scrumteams samen aan innovatieve en klantgerichte oplossingen. Dit vraagt om ICT-talent dat de vertaalslag kan maken van beleid naar klantgerichte uitvoering. Het CIBG zoekt getalenteerde ICT’ers die hieraan mee willen werken.

  • 'Het ministerie van IenM is vaak in het nieuws. Dat is ook logisch want we werken hier aan mega onderwerpen die belangrijk zijn voor ons land, Europa en de wereld. Denk aan de grote milieuonderwerpen zoals klimaat en circulaire economie. Ook werken we aan de wereldwijd best beschermde delta met state of the art besturingssystemen, we bouwen aan een land vol uitstekende verbindingen door de lucht, over de weg, het water, het spoor en natuurlijk via internet. We werken aan een land met slimme steden vol veilige, digitale infrastructuur, sensoren en iot’s. Steden waar het voor iedereen mogelijk is om met de breed beschikbare open data aan de slag te gaan, apps te bouwen en zelf verzamelde data met elkaar te delen. En steden die samen met IenM duurzame oplossingen voor de toekomst te bedenken.

   Wij beschikken als departement over een digitale schatkamer waar bergen data liggen te wachten op innovatieve toepassingen. Data-hackathons, data management centers, werken aan zelfsturende auto’s en drones, het komt hier allemaal voor. Data die moeten worden bewerkt en verrijkt, maar die ook beschermd moeten worden. Het verschijnsel big data is ons inmiddels niet meer vreemd, maar het ontdekken van patronen en het combineren van data is wel nieuw en levert nieuwe informatie op die relevant is voor beleid, uitvoering en toezicht op de IenM-terreinen. Denk aan smart homes, intelligente straatverlichting, smart power grids, autonoom rijden en city management. IenM is daarvoor op zoek naar de juiste mensen, die ons daarbij kunnen helpen. Om onze doelstellingen te kunnen realiseren werken we aan een optimale digitale bedrijfsinfrastructuur die verder ontwikkeld moet worden. Niet vergeten moet worden dat met name in de eerste fase van onze processen vaak nog niet duidelijk is welke vormen van informatievoorziening (data) een rol kunnen spelen binnen de ontwikkeling van efficiënte en effectieve varianten. Daar hebben we jonge, enthousiaste en ambitieuze ict-trainees voor nodig. Afgestudeerden die in staat zijn een vertaling te maken van de relatief abstracte denkwereld van onze business naar de relatief concrete denkwereld van de ICT, zijn daarmee voor ons van groot belang. Die ons willen helpen bij de doorontwikkeling van onze digitale infrastructuur. Het veilig functioneren van waterkeringen, sluizen, verbindingen en steden zijn hiervan afhankelijk. IenM zoekt trainees die ons met hun ICT-vakkennis willen ondersteunen bij het ontginnen en handig gebruiken van die enorme hoeveelheid en steeds groeiende berg data. Die met ons op zoek gaan naar mogelijkheden om die data in te zetten voor een modern en toekomstbestendig Nederland waar jij, je ouders, familie en vrienden graag willen wonen.

 • Als Rijks ICT Trainee ga je aan de slag om Nederland beter, slimmer en efficiënter te maken op ICT-gebied. Als CTO-trainee ligt hierbij de nadruk op ICT en uitvoering. Je vertaalt de beleidsdoelstellingen naar efficiënte oplossingen en je werkt veelal bij uitvoeringsorganisaties met een hoge I-component.

  Je kunt als CTO-trainee bijvoorbeeld:

  • processen zoals portfolio, service en projectmanagement optimaliseren binnen de uitvoerende ICT-organisaties van de Rijksoverheid.
  • applicaties laten ontwikkelen en/of requirements opstellen voor de inkoop van ICT-applicaties.
  • aan de slag met het implementeren van ICT en het opzetten van proof of concepts van nieuwe toepassingen en het organiseren van testtrajecten.

  Bekijk hieronder de opdrachtomschrijvingen voor de Rijks ICT Trainees die in 2016 begonnen zijn.

  • De Velsertunnel is toe aan groot onderhoud. Daarbij gaat het niet alleen om onderhoud aan het beton en het asfalt, maar ook aan de mechanische en IT-systemen in de tunnel. We willen dat de tunnel weer een hele tijd meekan en daarbij komt de vraag naar voren hoe we de levensduur van de technische systemen op een goede manier kunnen bepalen en tegelijk zorgen dat het onderhoud zo slim mogelijk wordt geregeld. Kunnen we de IT in de tunnel als bouwblokken ontwikkelen, zodat die ook kunnen worden gebruikt in andere tunnels en objecten zoals bruggen? Je werkt mee aan het ontwikkelen van standaardbouwblokken voor de IT binnen de tunnel.

   Je zit in het (scrum-)bouwteam van 1 van de standaardbouwblokken. Samen met je collega’s van RWS in de regio bepaal je de functionele eisen voor bijvoorbeeld de bediening, besturing of beveiliging van de tunnel. Je doet onderzoek bij andere beheerders (bv provincies) naar de manier waarop zij hun standaarden hebben vormgegeven. Samen met je collega’s bepaal je de marktstrategie voor uitvragen aan IT-leveranciers voor de (ontwikkeling van) standaardoplossingen. Uiteindelijk ontwikkel je je als scrummaster.

   Bij RWS werk je aan een opdracht die direct zichtbaar in de buitenwereld is: je kunt je project beetpakken. Je helpt mee aan het leggen van de basis voor de toekomst van RWS: in snelle cycli opleveren van standaardbouwblokken die uiteindelijk in alle objecten van RWS zoals bruggen, tunnels en sluizen zullen worden toegepast. Je werkt in een klein team met veel ervaring op het gebied van technologieontwikkeling en krijgt daarin de kans om je op veel onderwerpen te ontwikkelen.

  • De afdeling I&S van Logius is een brede afdeling die dienstverlening biedt aan alle Logius productafdelingen. De omgeving is dynamisch, innovatief en technologisch uitdagend. Je krijgt de kans om een kijkje te nemen in de keuken van de e-overheid en doet ruime ervaring op met een groot aantal vitale onderdelen van de GDI. Je bent adviseur en procesbegeleider. Je inventariseert de diensten van I&S in relatie tot architectuur en stemt af met de productafdelingen over het portfolio.

  • De beheersing van (digitale) dreigingen is een randvoorwaarde voor de continuïteit en het waarmaken van ambities van Logius en de (digitale) overheid. Je werkt en bouwt mee aan de verbetering van de digitale veiligheid van Nederland, specifiek de veiligheid van de elektronische overheid (e-overheid). Binnen het project cyberdreigingen en misbruik ga je misbruik en oneigenlijk gebruik tegen (waaronder cyberdreigingen) van de voorzieningen van Logius, zoals DigiD en mijnoverheid.nl.

   Je standplaats is Den Haag.

  • De inzet van cloud computing binnen de Rijksoverheid is onontkoombaar om de vereiste kostenefficiency, snelle aanpassing aan veranderende omstandigheden (agility) en snelle realisatie (time-to-market) mogelijk te maken. De huidige omvang van de verschillende ICT-dienstverleners binnen het domein van Veiligheid en Justitie (VenJ) - zo’n 16 in totaal - hebben individueel onvoldoende schaalgrootte voor het behalen van economische voordelen, maar in combinatie wel. Daarom is er een VenJ brede cloudstrategie geformuleerd. De SSC-I cloud krijgt hierin een belangrijke plek.

   Met de private cloud worden applicaties en data webbased aangeboden, zodat een gebruiker vanaf elk device, waar er maar internet beschikbaar is, op zijn ‘ICT werkplek’ kan komen. Een ander groot voordeel voor de klant is dat standaard producten en diensten snel en gemakkelijk beschikbaar kunnen worden gesteld aan gebruikers. Multi-tenancy maakt het voor SSC-I mogelijk verschillende klanten vanuit één datacenter volledig gescheiden te bedienen.

   Je standplaats is Gouda.

  • De Dienst Justitiële Inrichtingen beschikt over een enorme hoeveelheid vertrouwelijke informatie. Het is belangrijk dat SSC-I, als haar ICT-dienstverlener, zorgvuldig en integer met deze vertrouwelijke informatie omgaat. SSC-I volgt daarbij de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid (VIR, Wbp), het Ministerie van V&J (basisvoorzieningen) en DJI (basispakket informatiebeveiliging), maar gaat daarbij verder door op basis van het eigen informatiebeveiligingsbeleid te komen tot een geborgde implementatie van (beveiligings)maatregelen.

   Informatiebeveiliging en innovatie staan soms op gespannen voet. Denk aan Bring Your Own Device en het beschermen van data. Wat mag je allemaal wel en niet als je drones in gaat zetten bij gevangenissen? Wat houden we allemaal bij over ons personeel, bezoekers en onze gedetineerden? En wat dacht je van social media, intranet, internet, Wifi-toegang, Cloud-diensten en Cyber-security, tijd- en plaats onafhankelijk werken? Gedetineerden en tablets, gaat dat goed samen?

   Je adviseert, beheert en ontwikkelt projecten op het gebied van security en informatiebeveiliging. Je onderhoudt nauw contact met de Chief Information Security Officer. Je werkt samen met de CIO-lijn DJI. Je vertaalt Rijks-, VenJ- en DJI beleid naar concrete uitvoering binnen SSC-I. Denk aan Baseline Informatiebeveiliging Rijk en het inrichten van een SOC (Secure Operations Center). Je beheert en verbetert het Information Security Management System volgens de Demming-cirkel van Plan-Do-Check-Act.

  • SSC ICT gaat, samen met het Rijksvastgoedbedrijf en facilitaire collega’s, een aantal grote kantoren in Nederland omvormen tot rijkskantoren. De basis voor projecten bij SSC-ICT is Prince2.

   Voor de nieuw in te richten rijkskantoren werken we met:

   • Nieuwe architectuur; multitenant
   • Nieuwe concepten voor het printen, videoconferencing , narrow- en broadcasting en plekchecker

   De afdeling SSC-ICT projecten bestaat uit interne en externe projectleiders. De projectleiders zijn in staat om de veranderingen die gevraagd worden door onze afnemers te realiseren. Als junior projectleider ben je de rechterhand van de programmamanager. Je coördineert overleggen en zorgt ervoor dat er een nieuwe architectuur komt voor het pand. Je draagt zorg voor communicatie richting de stuurgroep, gebruikers en projectteamleden. Je stelt plannen op en regelt de high light rapportages. Samen met de programmamanager ben je verantwoordelijk voor het overzicht van de activiteiten en financiën van het project c.q. programma.

   • Je bent flexibel en werkt graag in een veranderende omgeving.
   • Je bent initiatiefrijk en in staat om zelfstandig klussen op te pakken.
   • Je hebt goed gevoel voor je omgeving en kunt goed samenwerken
   • Je bent globaal op de hoogte van ICT-structuren
   • Je hebt kennis van en ervaring met het logisch ordenen en presenteren van informatie.
  • Architectuur is belangrijk in de verdere ontwikkeling van SSC ICT. Samen met de organisatieontwikkeling en grote projecten (werkplek ontwikkeling, datacenter consolidatie) geven we de architectuur verder vorm op de volgende gebieden:

   • Organisatie (een centraal architectuurteam)
   • Processen en besluitvorming (een architectuur board)
   • Vastlegging van de architectuur in toepasbare principes, bouwblokken en designs (in een WIKI)

   Het centrale architectuurteam bestaat momenteel uit 8 architecten en fungeert ook als architectuurboard. Onze focus ligt op het helpen van de SSC ICT organisatie en projecten in besluiten; standaardisatie waar mogelijk en bewuste differentiatie waar het moet. Omdat we dit allemaal doen in een zeer dynamische en veranderende omgeving, werken we heel pragmatisch en zijn we echt gericht op bruikbare en toepasbare architectuur. Theorie waar het nodig is, maar met de praktijk als doel. Dat betekent concreet dat we minder gericht zijn op het schrijven van toekomstvisie en denkstukken en veel meer op produceren van snel toepasbare oplossingen en standaarden.

   Voor de volgende taakgebieden zijn we op zoek naar versterking:

   • Verder schrijven en uitwerken van architectuur bouwblokken en solution bouwblokken.
   • Verder ontwikkelen van de WIKI en structureren van de architectuur beschrijvingen.
   • Ontwikkelen van hulpmiddelen om de architectuur WIKI bruikbaar en benaderbaar te maken voor verschillende doelgroepen (denk aan bv een zoekmachine; hoe vind ik de juiste informatie op een snelle manier?).
   • Uitwerken van architectuur processtappen in bijvoorbeeld projecten en programma’s.
   • Je werkt samen met het architecten team.

   Wat verwachten we van je?

   • Je werkt graag in een dynamische en veranderende omgeving.
   • Je bent initiatiefrijk en pakt zelfstandig klussen op.
   • Je hebt gevoel voor je omgeving en voor samenwerken.
   • Je hebt globale inhoudelijk kennis van ICT structuren en architectuur.
   • Je hebt kennis van en ervaring met het logisch ordenen en presenteren van informatie.
  • Geen andere werkgever is zijn informatievoorziening zo breed aan het saneren en moderniseren als Politie Nederland. Alle facetten worden aangepakt: infrastructuur, netwerken en applicaties. Parallel hieraan zijn we de organisatie ook nog aan het reorganiseren. PPI is de leverancier van programma- en projectmanagers als verander motor voor de informatievoorziening en voor organisatorische veranderingen bij de Politie Nederland. Juist de brede scope waarin wij acteren: van kleine PC migraties tot Europees brede applicatie ontwikkelingen met benodigde netwerk infrastructuren en aangepaste werkprocessen maakt het werken binnen PPI een uitdaging. Wij zijn professionals op het gebied van programma- en projectmanagement en ontwikkelen ons verder om Agile werken te ondersteunen.

   PPI kent 3 hoofdprofielen: programmamanager, projectmanager en projectondersteuner. De kenmerken per profiel zijn:

   Programmamanager

   De programmamanager is binnen het korps nationale politie aangesteld om veranderdoelen te realiseren. Het gaat hierbij om het realiseren van doelen die te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van politie, het politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie. De politie is een informatie verwerkend bedrijf, de informatievoorziening is daarmee een belangrijke component binnen het realiseren van veranderdoelen.

   Projectmanager

   De projectmanager leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren.

   Projectondersteuner

   Je zorgt voor het opzetten van de projectadministratie waaronder projectfinanciën, configuratie en kwaliteitsmanagement, en bewaakt deze. Je bent onderdeel van het Project Management Office (PMO) binnen de PPI organisatie.

  • Het team Pre-Development beoordeelt nieuwe technologie, componenten en producten op toepasbaarheid en consequenties voor de dienstverlening. Dit doen we door middel van operationele proeftuinen en verkennend onderzoek, dicht op de operatie. Onze missie is ‘Excelleren in experimenteren om te innoveren’.

   We verwachten dat je een T-profiel hebt: brede kennis over ICT (gerelateerde) producten die helpen in missie kritische informatievoorziening. Daarnaast heb je inhoudelijke kennis op technisch gebied.

   Een voorbeeld van een experiment is op het gebied van data science, in het bijzonder Fluide Netwerk analyse: politiegegevens omvatten een veelheid aan typen partijen, goederen, gebeurtenissen en de relaties daartussen. Om in datasets met complexe datamodellen eenvoudiger naar specifieke gegevens of patronen te kunnen zoeken, is er de afgelopen jaren door diverse grote spelers veel (open source) technologie voor graph computing ontwikkeld. Binnen de Basis Voorziening Informatie (BVI) experimenteert de politie met deze technologie om op basis van noodzakelijke fragmentarische gegevens, nauwkeuriger inzicht te krijgen in de betrokkenheid van personen bij criminele activiteiten. Deze inzichten komen van pas bij de thematische aanpak van criminaliteit en bij het informeren van agenten wanneer zij in contact komen met personen die extra aandacht verdienen.

   Voor het doen van deze experimenten beschikt de BVI over een moderne IT infrastructuur op basis van gedistribueerde, lineair schaalbare technologie (Apache Hadoop). De experimenten betreffen zowel het doorontwikkelen en valideren van modellen en het evalueren van de technologie, als de acceptatie van aangeboden informatie bij de gebruikers. Er wordt gewerkt in doelgerichte devops teams met betrokkenheid van domeinexperts van de politie-eenheden.

  • Je voert taken uit onder aanvoering van de verandermanager. Taken die betrekking hebben op het hele spectrum van het inrichten van een Agile organisatie (o.a. gebaseerd op SAFE). Je krijgt te maken met vraagstukken op het gebied van:

   • Governance
   • Processen
   • SAFE
   • Informatie analyse

   Je wordt lid van het veranderteam en draagt hiermee actief bij aan een vernieuwingsoperatie binnen de organisatie.

  • Je gaat aan de slag als adviseur/secretaris voor het programma Doorontwikkeling Digitale Informatiehuishouding (DDI). Het programma werkt aan interdepartementale, digitale doorontwikkeling. Het gaat daarbij om digitalisering, de processen en het instrumentarium (documentmanagementsysteem, workflow/casemanagement, goedkeurapp etc.).

   Je werkt op het snijvlak van de functioneel-technische, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen van het programma. Daarnaast werk je rijksbreed en ontwikkel je samen met collega’s van de ministeries van Economische Zaken en Algemene Zaken een gezamenlijke innovatieagenda (roadmap).

   Je wordt geplaatst onder de CTO OCW. De CTO is verantwoordelijk voor de concernbrede sturing op de generieke ICT en Informatiehuishouding. Dagelijkse aansturing verloopt via de programmanager DDI.

  • SSC ICT werkt aan veilige dienstverlening binnen de Rijksoverheid. Als trainee ga je aan de slag als junior security officer. Met je team richt jij je op het uitdragen, vastleggen, borgen en verbeteren van de informatiebeveiliging in een complexe omgeving van diverse technologische infrastructuren, veranderende dienstverlening en verregaande samenwerkingsverbanden binnen SSC-ICT zelf en de gehele Rijksoverheid.

   Je maakt actuele uitvoeringsrichtlijnen en brengt hierover adviezen uit. Je ondersteunt bij risicoanalyses, vooronderzoeken en impactanalyses binnen SSC-ICT en bij klantorganisaties. Je ziet erop toe dat controlebevindingen en adviezen worden nageleefd. Je adviseert organisatieonderdelen bij de implementatie van beveiligingsnormen- en kaders. Je stelt projectvoorstellen en veranderinitiatieven op en toetst deze op informatiebeveiliging.

  • Op de afdeling Ontwikkeling en Test zijn 4 traineeplekken beschikbaar:

   • Je verkent de inzet van ondersteunende en nieuwe tooling in de ontwikkelingontwikkelstraten. Je doet onderzoek naar marktconforme tooling (open source) en kijkt wat de technische impact is. Hiermee bevorder je de continuous integration
   • Je vergroot de inzet en inrichting van tests in de tool Parasoft. Je werkt aan testautomatisering van zowel berichtenverkeer als GUI en standaardiseert ontwikkeltrajecten qua (bouw)(test)automatisering.
   • Je draagt bij aan de inrichting en het opzetten van performance-/loadtests in de tool Parasoft. Je bedenkt hiervoor de structuur en zorgt voor uniformiteit. Je geeft dit vervolgens door aan andere ontwikkelteams. We zetten in op professionaliteit en marktconform werken. De inzet van Parasoft en PLS-tests passen daar goed in.
   • Je gaat aan de slag met verbetertrajecten bij interne klanten. Je maakt analyses op acceptatie- en productiedefects om deze vervolgens te bouwen, testen en te vertalen naar preventieve maatregelen. Hiermee draag je bij aan de verdere professionalisering van de organisatie.
  • DICTU is gespecialiseerd in digitale overheidsdiensten op het gebied van inspecties, subsidies en generieke toepassingen. De vestigingen bevinden zich in Den Haag, Zwolle en Assen. Binnen de directie Strategie en Organisatie wordt in Den Haag gewerkt aan de strategische ontwikkeling van DICTU. Deeltaken bestaan uit het alignment van DICTU met het rijks- en EZ-beleid; het verder ontwikkelen van de strategische competentie en het denkwerk voor toekomstige organisatieontwikkeling. Als ICT Trainee kan je hier zowel ervaring op doen in de volle breedte, maar evengoed de diepte in gaan op een specifiek bedrijfsaspect.

  • ICT is op veel fronten in beweging binnen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Naast het openhouden van de winkel hebben we onder andere te maken met het inrichten van een nieuwe ICT-afdeling en de harmonisatie van processen en ICT. De RVB zoekt trainees met een technische achtergrond die ook in staat zijn om vanuit de inhoud projecten te leiden. Denk aan studies als Technische Informatica of Bedrijfskundige Informatica. Liefst met (gedegen) kennis van Prince2 en ITIL.

Verhalen van Rijks ICT Trainees

Andere traineeships

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon