Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk (ADR) is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid en de auditautoriteit in Nederland voor de Europese Commissie. Met onderzoek naar sturing, beheersing en verantwoording helpt de Auditdienst Rijk de Rijksoverheid nog beter te functioneren. De ADR werkt in opdracht van alle ministeries. Zo wordt gebouwd aan een stevige basis voor een toekomstbestendige Rijksoverheid.

Over ons

Wij doen onderzoek op het gebied van financiële, organisatie- en IT-vraagstukken en het beheer van Europese geldstromen. De onderzoeksuitkomsten bieden handelingsperspectief voor onze opdrachtgevers en inspireren hen van elkaar te leren. De Auditdienst Rijk is organisatorisch ondergebracht bij het ministerie van Financiën en valt direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. Het opdrachtgeverschap en de rapportagelijnen lopen via de individuele ministers.

Lees meer over ons

Werken bij de Auditdienst Rijk

Ben jij de onderzoeker op het gebied van financiële, organisatie- en IT-vraagstukken en/of het beheer van Europese geldstromen? Draag jij actief bij aan een toekomstbestendige Rijksoverheid door de ambtelijke en politieke leiding proactief, snel, themagericht en actueel te informeren over de uitkomsten van onze onderzoeken? Kun jij hen daarbij handelingsperspectief bieden? Ben je flexibel en innovatief? Heb je het lef om van gebaande paden af te wijken om de opdrachtgever daadwerkelijk verder te helpen? Dan pas je uitstekend bij de Auditdienst Rijk als (senior) auditor of auditmanager.

Lees meer over werken bij de Auditdienst Rijk

Over ons

Wij doen onderzoek op het gebied van financiële, organisatie- en IT-vraagstukken en het beheer van Europese geldstromen. De onderzoeksuitkomsten bieden handelingsperspectief voor onze opdrachtgevers en inspireren hen van elkaar te leren. De Auditdienst Rijk is organisatorisch ondergebracht bij het ministerie van Financiën en valt direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. Het opdrachtgeverschap en de rapportagelijnen lopen via de individuele ministers.

Dienstverlening Auditdienst Rijk

De dienstverlening van de Auditdienst Rijk bestaat uit de wettelijke taak, vraaggestuurde dienstverlening en opdrachten ten behoeve van de Europese Unie.

De wettelijke taak

De wettelijke taak van de Auditdienst Rijk volgt uit de Comptabiliteitswet 2016. Deze bepaalt dat de dienst rapporten uitbrengt bij de departementale jaarverslagen van alle ministers. De wettelijke taak omvat het verschaffen van zekerheid bij de financiële overzichten in het departementale jaarverslag (accountantscontrole) en het verrichten van onderzoek naar het gevoerde begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering.

Grote projecten

De Tweede Kamer kan besluiten bepaalde projecten aan te wijzen als een groot project. Vaak gaat het daarbij om grote infrastructurele projecten (Ruimte voor de rivier, HSL zuid, Hoog Water Beschermingsprogramma, European Rail Traffic Management System, Verwerving F-35, Pantservoertuigen, etc.) De verantwoordelijke minister moet de Kamer met voortgangsrapportages op de hoogte houden over het project. De Auditdienst Rijk onderzoekt deze rapportages en geeft daarbij rapporten af die naar de Tweede Kamer gaan.

Vraaggestuurde dienstverlening

Naast de wettelijke taak, verricht de Auditdienst Rijk op verzoek van de politieke en ambtelijke leiding van elk ministerie onderzoeken met betrekking tot de beleids- en de bedrijfsvoering en geeft adviezen op het terrein van onder meer IT, governance, toezicht, informatiebeveiliging, privacybescherming en organisatiekundige vraagstukken. De rapporten over vraaggestuurde onderzoeken van de Auditdienst Rijk worden door de ministers onder meer gebruikt om interne knelpunten in de bedrijfsvoering vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Ook controleert de Auditdienst Rijk op verzoek de jaarrekeningen van agentschappen en van andere onderdelen van een ministerie.

Opdrachten ten behoeve van de Europese Unie

Tot slot voert de Auditdienst Rijk in opdracht van de betrokken ministers werkzaamheden uit ten behoeve van de Europese Commissie, waarbij de voorschriften uit de Europese regelgeving leidend zijn. Zo is de Auditdienst Rijk in Nederland aangewezen als de audit autoriteit voor de Europese structuurfondsen en de certificerende instantie voor de Europese landbouwfondsen.

Rapporten openbaar

Transparantie en open overheid zijn belangrijke uitgangspunten voor het Rijk. Daarom zijn afspraken gemaakt over het openbaar maken van rapporten van de Auditdienst Rijk. Deze afspraken houden in dat de minister van Financiën elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer stuurt met de titels van door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten. Dit overzicht wordt ook gepubliceerd op rijksoverheid.nl. De bewindspersoon voor wie de Auditdienst Rijk een rapport heeft geschreven, plaatst een definitief rapport binnen 6 weken op de eigen departementale pagina, tenzij er redenen zijn die zich hiertegen verzetten.

Organisatie-opbouw

De Auditdienst Rijk kent de volgende organisatieonderdelen:

 1. Een strategisch directieteam. Dit directieteam (DT) geeft sturing aan de Auditdienst Rijk en bestaat uit 3 personen: 1 algemeen directeur, 1 directeur onderzoek en 1 directeur kennis en ontwikkeling.

 2. Er zijn 5 accounts, elk onder leiding van een accountdirecteur. De accountdirecteur is verantwoordelijk voor het inventariseren van onderzoeksvragen en het organiseren en laten verrichten van onderzoeken binnen het toegewezen account. De ministeries zijn als volgt over de accounts verdeeld:
  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Sport (OCW);
  • Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
  • Algemene Zaken (AZ) en Defensie (DEF);
  • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) (inclusief coördinerende rol voor rijksbrede bedrijfsvoeringsonderzoeken);
  • Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
 3. Er bestaan 4 sectoren, elk onder leiding van een sectormanager. De sectoren leveren capaciteit voor het uitvoeren van opdrachten. Voorts behoren kennis en innovatie op het terrein van de desbetreffende auditdiscipline en de daarmee samenhangende externe relaties tot het takenpakket van de sectormanager. De sectoren zijn als volgt ingedeeld:
  • financial audit;
  • IT-audit;
  • operational audit;
  • EU-audit.
 4. Een stafdienst Bestuursondersteuning en Vaktechniek (BenV), rechtstreeks geplaatst onder de algemeen directeur. Het hoofd van de stafdienst BenV draagt zorg voor de strategische ondersteuning van het DT, is verantwoordelijk voor de inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen en voor de ontwikkeling van vaktechnische kaders waarbinnen de Auditdienst Rijk zijn werkzaamheden uitvoert.

Help jij mee de Rijksoverheid nog beter te functioneren?

Ben jij de onderzoeker op het gebied van financiële, organisatie- en IT-vraagstukken en/of het beheer van Europese geldstromen? Draag jij actief bij aan een toekomstbestendige Rijksoverheid door de ambtelijke en politieke leiding proactief, snel, themagericht en actueel te informeren over de uitkomsten van onze onderzoeken? Kun jij hen daarbij handelingsperspectief bieden? Ben je flexibel en innovatief? Heb je het lef om van gebaande paden af te wijken om de opdrachtgever daadwerkelijk verder te helpen? Dan pas je uitstekend bij de Auditdienst Rijk als (senior) auditor of auditmanager.

Werken voor de hele Rijksoverheid

Het werkveld van de Auditdienst Rijk omvat de gehele Rijksoverheid. Dit veld is de afgelopen jaren volop in beweging. Auditors worden ingeschakeld bij belangrijke (politieke) vraagstukken zoals onderzoeken op het gebied van (verbeteren van de) informatiebeveiliging, versterken risicobewustzijn van departementen, ondersteunen van grote transitietrajecten zoals bij de Belastingdienst, bijdrage leveren aan reductie controle- en uitvoeringslasten. Onze rapporten staan steeds meer in de politieke belangstelling.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de bouwstenen die aangeven op wat voor manier de Auditdienst Rijk zijn taken en rol wil invullen. Onze kernwaarden zijn: onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid.

Onafhankelijk

'Ik houd afstand tot het auditobject, de verantwoordelijke persoon en de verantwoordelijke entiteit. Mijn (des)kundigheid wend ik onbelemmerd en naar beste weten aan. Ik stel me onafhankelijk op door verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen zonder aanzien des persoons en toon lef om van de gebaande paden af te wijken. Ik handel niet uit eigen belang, maar voor de onafhankelijke audits van de Auditdienst Rijk om de Rijksoverheid nog beter te helpen functioneren.'

Deskundig

'Ik ben deskundig door mijn kennis, vaardigheden en professionele gedrag. Hierdoor heb ik het vermogen om accuraat tot het gewenste resultaat te komen. Ik blijf mezelf ontwikkelen en deel mijn kennis, talenten en ervaring om de kwaliteiten van het team en de organisatie te versterken om zo de Rijksoverheid optimaal te laten functioneren. Ik ben toegewijd aan mijn vak, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ik weet wat zich in de omgeving van de opdrachtgever afspeelt.'

Betrokken

'Door samen te werken en te verbinden bereik ik meer. Ik voel me verbonden met de Auditdienst Rijk, mijn collega's en de opdrachtgever waarvoor ik het werk verricht. Ik heb respect voor mijn collega's en breng mijn eigen gedrag in lijn met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de Auditdienst Rijk. Ik neem zelf verantwoordelijkheid. Ik ben geïnteresseerd in het onderwerp van onderzoek en gemotiveerd om onderzoek binnen de afgesproken kaders af te ronden. Ik ben trots op mijn vak en de Auditdienst Rijk. Ik draag dat ook uit. In mijn onderzoek stel ik mezelf altijd de vraag: 'hoe kan ik de opdrachtgever zo goed mogelijk verder helpen?'

Wat heeft de Auditdienst Rijk jou te bieden?

De Auditdienst Rijk is een mensgerichte organisatie, waar de professionaliteit en ontwikkeling van medewerkers hoog in het vaandel staan. Daarnaast heeft het Rijk uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Traineeships en stages

Traineeship

Ben je klant- en resultaatgericht, assertief, leergierig, enthousiast, analytisch en organisatorisch sterk en kun je goed samenwerken? Heb je affiniteit met audit, heb je gevoel voor cijfers en IT en ben je geïnteresseerd in procesbeheersing? Meld je dan aan voor het Audit Traineeship.

Stages

Wil jij ervaring opdoen bij een auditorganisatie met een enorme diversiteit aan werkzaamheden binnen de Rijksoverheid? Wil jij kansen en mogelijkheden krijgen en creëren om jezelf te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk? En wil jij tijdens jouw stageopdracht door jouw collega's worden gezien als volwaardig medewerker? Dan is een stage bij de Auditdienst Rijk iets voor jou.

Bekijk ons verhaal

(Onder foto's van zes mensen staat: Auditdienst Rijk. Menno Zijlstra:) RUSTIGE MUZIEK MENNO ZIJLSTRA: Wat het werken bij de Auditdienst Rijk zo speciaal maakt is dat we de interne, onafhankelijke auditor van de Rijksdienst zijn en de auditautoriteit voor de Europese Commissie in Nederland. SAMIRA KRIM-BEHAR: Speciaal aan het werken bij de Auditdienst Rijk is dat ik heel vaak mijn werk terugzie in de actuele media. ARTHUR VERKERKE: Het werken voor de Auditdienst Rijk is voor mij speciaal omdat ik met experts van verschillende disciplines mag werken. Dus zowel met beveiligingsexperts als met accountants als met heel veel data-analisten, en dat vind ik heel leuk en heel leerzaam. (Beeldtekst: Competenties.) SILVIE VAN DER EIJK: Een goede auditor moet analytisch sterk zijn goed kunnen samenwerken met collega's onafhankelijk kunnen denken en tot een oordeel kunnen komen en vervolgens ook bruikbare adviezen kunnen geven voor verbetering. De belangrijkste kerncompetenties zijn nieuwsgierig zijn, analytisch zijn en communicatief vaardig. Je moet lef hebben, je rug recht kunnen houden om te staan voor de onderzoeksresultaten en die ook echt kunnen brengen bij de klant. (Beeldtekst: Ruimte voor ontwikkeling.) De Auditdienst Rijk kan trots zijn op het feit dat zij als kweekvijver functioneert voor professionals en studenten accountancy. De Auditdienst Rijk geeft ze de ruimte en de financiële middelen en de tijd om zich te ontwikkelen tot volwaardige accountants en auditors. JERRY SLAGVEER: Bij ons heb je de mogelijkheid om je als medewerker verder te ontwikkelen en dit te doen in een omgeving waar je ook fouten mag maken. Ik heb me enorm ontwikkeld binnen de Auditdienst Rijk. Ik heb van alles meegemaakt, van controles van Afrika tot aan Afghanistan accountant bij OCW en nu als account- directeur voor het hele sociaal domein. ROOS KALKER: Dankzij mijn werk heb ik heel veel kansen gekregen om me verder te ontwikkelen op het gebied van cultuur- en gedragsonderzoek. Daarnaast hebben ze me ook gestimuleerd om mijn tekentalent te verbeteren zodat het kon worden ingezet in rapportages. (Beeldtekst: Jouw dag. Arthur Verkerke:) In het kort ziet een dag voor mij er ongeveer als volgt uit. We beginnen met een teamoverleg in de stand-upvorm. Vervolgens ga ik aan analyse-scripts werken. En heel vaak heb ik ook nog een afspraak buiten de deur om een presentatie of demonstratie te geven over data-analysen. Mijn dag is heel divers. Ik ben eigenlijk continu in contact met mensen met directeuren van departementen, met collega's. En dat kan echt over alles gaan: studiefinanciering ontregelen van de zorg en ook de financiering van topsport, noem maar op. Ik voer die audits ook uit bespreek de bevindingen met het IT-team en met de financial auditor. En daarnaast heb ik vaak coachingsgesprekken met trainees om ze op weg te helpen in hun werk bij Auditdienst Rijk. (Beeldtekst: Motivatie. Roos Kalker:) Wat mij enorm motiveert om te werken bij de Auditdienst Rijk, is ik woon in Den Haag en ik fiets elke dag naar mijn werk en dan kom ik langs de Hofvijver en dan passeer ik alle torens van de ministeries en dan denk ik: wauw, ik werk daar gewoon en ik draag gewoon bij aan een beter werkende overheid en dus ook aan een betere maatschappij. Dat vind ik gaaf. Hoeveel je omgeving je werk ook verandert het motiveert mij om samen met collega's mooie, goede producten neer te zetten. (Aldus Jerry Slagveer. Beeldtekst: Trots.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER Als ik terugdenk aan het afgelopen jaar, dan ben ik echt trots op de aanstelling van lead IT-auditors, wat echt heeft geleid tot een betere samenwerking tussen de financial auditors en de IT-auditors. Waar ik heel trots op ben, is dat ik het vertrouwen van het managementteam en van de directie heb gekregen om de rol van locatiemanager in Groningen uit te mogen voeren. Ik ben trots op het feit dat ik van de Auditdienst Rijk de kans heb gekregen en benut dat ik mocht doorgroeien van managementondersteuner tot financial auditor. Ik ben trots op het onderzoek naar samenwerking dat ik het afgelopen jaar heb uitgevoerd. Daarvoor heb ik openhartige gesprekken gevoerd met medewerkers van de ministeries die mij vertelden waar ze tegenaan liepen bij samenwerking. Ik had een opdrachtgever die de resultaten heel blij in ontvangst heeft genomen en die op dit moment hard werkt aan een verbeterplan. (Beeldtekst: ADR in één woord. Samira Krim-Behar:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER Auditdienst Rijk: onvoorspelbaar. Creativiteit. De klanten en de collega's. Samenwerking. Collegialiteit. De afwisseling. (Roos Kalker schiet in de lach. Op een witte achtergrond verschijnen zes roze vierkanten, die vervolgens een voor een weer verdwijnen. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Auditdienst Rijk. Ministerie van Financiën.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO

Lees de verhalen uit de praktijk van de Auditdienst Rijk

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon