Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk (ADR) is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid en de auditautoriteit in Nederland voor de Europese Commissie. Met onderzoek naar sturing, beheersing en verantwoording helpt de Auditdienst Rijk de Rijksoverheid nog beter te functioneren. De ADR werkt in opdracht van alle ministeries. Zo wordt gebouwd aan een stevige basis voor een toekomstbestendige Rijksoverheid.

Over ons

Wij doen onderzoek op het gebied van financiële, organisatie- en IT-vraagstukken en het beheer van Europese geldstromen. De onderzoeksuitkomsten bieden handelingsperspectief voor onze opdrachtgevers en inspireren hen van elkaar te leren. De Auditdienst Rijk is organisatorisch ondergebracht bij het ministerie van Financiën en valt direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. Het opdrachtgeverschap en de rapportagelijnen lopen via de individuele ministers.

Lees meer over ons

Werken bij de Auditdienst Rijk

Ben jij de onderzoeker op het gebied van financiële, organisatie- en IT-vraagstukken en/of het beheer van Europese geldstromen? Draag jij actief bij aan een toekomstbestendige Rijksoverheid door de ambtelijke en politieke leiding proactief, snel, themagericht en actueel te informeren over de uitkomsten van onze onderzoeken? Kun jij hen daarbij handelingsperspectief bieden? Ben je flexibel en innovatief? Heb je het lef om van gebaande paden af te wijken om de opdrachtgever daadwerkelijk verder te helpen? Dan pas je uitstekend bij de Auditdienst Rijk als (senior) auditor of auditmanager.

Lees meer over werken bij de Auditdienst Rijk

Over ons

Wij doen onderzoek op het gebied van financiële, organisatie- en IT-vraagstukken en het beheer van Europese geldstromen. De onderzoeksuitkomsten bieden handelingsperspectief voor onze opdrachtgevers en inspireren hen van elkaar te leren. De Auditdienst Rijk is organisatorisch ondergebracht bij het ministerie van Financiën en valt direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. Het opdrachtgeverschap en de rapportagelijnen lopen via de individuele ministers.

Dienstverlening Auditdienst Rijk

De dienstverlening van de Auditdienst Rijk bestaat uit de wettelijke taak, vraaggestuurde dienstverlening en opdrachten ten behoeve van de Europese Unie.

De wettelijke taak

De wettelijke taak van de Auditdienst Rijk volgt uit de Comptabiliteitswet 2016. Deze bepaalt dat de dienst rapporten uitbrengt bij de departementale jaarverslagen van alle ministers. De wettelijke taak omvat het verschaffen van zekerheid bij de financiële overzichten in het departementale jaarverslag (accountantscontrole) en het verrichten van onderzoek naar het gevoerde begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering.

Grote projecten

De Tweede Kamer kan besluiten bepaalde projecten aan te wijzen als een groot project. Vaak gaat het daarbij om grote infrastructurele projecten (Ruimte voor de rivier, HSL zuid, Hoog Water Beschermingsprogramma, European Rail Traffic Management System, Verwerving F-35, Pantservoertuigen, etc.) De verantwoordelijke minister moet de Kamer met voortgangsrapportages op de hoogte houden over het project. De Auditdienst Rijk onderzoekt deze rapportages en geeft daarbij rapporten af die naar de Tweede Kamer gaan.

Vraaggestuurde dienstverlening

Naast de wettelijke taak, verricht de Auditdienst Rijk op verzoek van de politieke en ambtelijke leiding van elk ministerie onderzoeken met betrekking tot de beleids- en de bedrijfsvoering en geeft adviezen op het terrein van onder meer IT, governance, toezicht, informatiebeveiliging, privacybescherming en organisatiekundige vraagstukken. De rapporten over vraaggestuurde onderzoeken van de Auditdienst Rijk worden door de ministers onder meer gebruikt om interne knelpunten in de bedrijfsvoering vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Ook controleert de Auditdienst Rijk op verzoek de jaarrekeningen van agentschappen en van andere onderdelen van een ministerie.

Opdrachten ten behoeve van de Europese Unie

Tot slot voert de Auditdienst Rijk in opdracht van de betrokken ministers werkzaamheden uit ten behoeve van de Europese Commissie, waarbij de voorschriften uit de Europese regelgeving leidend zijn. Zo is de Auditdienst Rijk in Nederland aangewezen als de audit autoriteit voor de Europese structuurfondsen en de certificerende instantie voor de Europese landbouwfondsen.

Rapporten openbaar

Transparantie en open overheid zijn belangrijke uitgangspunten voor het Rijk. Daarom zijn afspraken gemaakt over het openbaar maken van rapporten van de Auditdienst Rijk. Deze afspraken houden in dat de minister van Financiën elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer stuurt met de titels van door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten. Dit overzicht wordt ook gepubliceerd op rijksoverheid.nl. De bewindspersoon voor wie de Auditdienst Rijk een rapport heeft geschreven, plaatst een definitief rapport binnen 6 weken op de eigen departementale pagina, tenzij er redenen zijn die zich hiertegen verzetten.

Organisatie-opbouw

De Auditdienst Rijk kent de volgende organisatieonderdelen:

 1. Een strategisch directieteam. Dit directieteam (DT) geeft sturing aan de Auditdienst Rijk en bestaat uit 3 personen: 1 algemeen directeur, 1 directeur onderzoek en 1 directeur kennis en ontwikkeling.

 2. Er zijn 5 accounts, elk onder leiding van een accountdirecteur. De accountdirecteur is verantwoordelijk voor het inventariseren van onderzoeksvragen en het organiseren en laten verrichten van onderzoeken binnen het toegewezen account. De ministeries zijn als volgt over de accounts verdeeld:
  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Sport (OCW);
  • Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
  • Algemene Zaken (AZ) en Defensie (DEF);
  • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) (inclusief coördinerende rol voor rijksbrede bedrijfsvoeringsonderzoeken);
  • Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
 3. Er bestaan 4 sectoren, elk onder leiding van een sectormanager. De sectoren leveren capaciteit voor het uitvoeren van opdrachten. Voorts behoren kennis en innovatie op het terrein van de desbetreffende auditdiscipline en de daarmee samenhangende externe relaties tot het takenpakket van de sectormanager. De sectoren zijn als volgt ingedeeld:
  • financial audit;
  • IT-audit;
  • operational audit;
  • EU-audit.
 4. Een stafdienst Bestuursondersteuning en Vaktechniek (BenV), rechtstreeks geplaatst onder de algemeen directeur. Het hoofd van de stafdienst BenV draagt zorg voor de strategische ondersteuning van het DT, is verantwoordelijk voor de inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen en voor de ontwikkeling van vaktechnische kaders waarbinnen de Auditdienst Rijk zijn werkzaamheden uitvoert.

Help jij mee de Rijksoverheid nog beter te functioneren?

Ben jij de onderzoeker op het gebied van financiële, organisatie- en IT-vraagstukken en/of het beheer van Europese geldstromen? Draag jij actief bij aan een toekomstbestendige Rijksoverheid door de ambtelijke en politieke leiding proactief, snel, themagericht en actueel te informeren over de uitkomsten van onze onderzoeken? Kun jij hen daarbij handelingsperspectief bieden? Ben je flexibel en innovatief? Heb je het lef om van gebaande paden af te wijken om de opdrachtgever daadwerkelijk verder te helpen? Dan pas je uitstekend bij de Auditdienst Rijk als (senior) auditor of auditmanager.

Werken voor de hele Rijksoverheid

Het werkveld van de Auditdienst Rijk omvat de gehele Rijksoverheid. Dit veld is de afgelopen jaren volop in beweging. Auditors worden ingeschakeld bij belangrijke (politieke) vraagstukken zoals onderzoeken op het gebied van (verbeteren van de) informatiebeveiliging, versterken risicobewustzijn van departementen, ondersteunen van grote transitietrajecten zoals bij de Belastingdienst, bijdrage leveren aan reductie controle- en uitvoeringslasten. Onze rapporten staan steeds meer in de politieke belangstelling.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de bouwstenen die aangeven op wat voor manier de Auditdienst Rijk zijn taken en rol wil invullen. Onze kernwaarden zijn: onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid.

Onafhankelijk

'Ik houd afstand tot het auditobject, de verantwoordelijke persoon en de verantwoordelijke entiteit. Mijn (des)kundigheid wend ik onbelemmerd en naar beste weten aan. Ik stel me onafhankelijk op door verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen zonder aanzien des persoons en toon lef om van de gebaande paden af te wijken. Ik handel niet uit eigen belang, maar voor de onafhankelijke audits van de Auditdienst Rijk om de Rijksoverheid nog beter te helpen functioneren.'

Deskundig

'Ik ben deskundig door mijn kennis, vaardigheden en professionele gedrag. Hierdoor heb ik het vermogen om accuraat tot het gewenste resultaat te komen. Ik blijf mezelf ontwikkelen en deel mijn kennis, talenten en ervaring om de kwaliteiten van het team en de organisatie te versterken om zo de Rijksoverheid optimaal te laten functioneren. Ik ben toegewijd aan mijn vak, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ik weet wat zich in de omgeving van de opdrachtgever afspeelt.'

Betrokken

'Door samen te werken en te verbinden bereik ik meer. Ik voel me verbonden met de Auditdienst Rijk, mijn collega's en de opdrachtgever waarvoor ik het werk verricht. Ik heb respect voor mijn collega's en breng mijn eigen gedrag in lijn met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de Auditdienst Rijk. Ik neem zelf verantwoordelijkheid. Ik ben geïnteresseerd in het onderwerp van onderzoek en gemotiveerd om onderzoek binnen de afgesproken kaders af te ronden. Ik ben trots op mijn vak en de Auditdienst Rijk. Ik draag dat ook uit. In mijn onderzoek stel ik mezelf altijd de vraag: 'hoe kan ik de opdrachtgever zo goed mogelijk verder helpen?'

Wat heeft de Auditdienst Rijk jou te bieden?

De Auditdienst Rijk is een mensgerichte organisatie, waar de professionaliteit en ontwikkeling van medewerkers hoog in het vaandel staan. Daarnaast heeft het Rijk uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Traineeships en stages

Traineeship

Ben je klant- en resultaatgericht, assertief, leergierig, enthousiast, analytisch en organisatorisch sterk en kun je goed samenwerken? Heb je affiniteit met audit, heb je gevoel voor cijfers en IT en ben je geïnteresseerd in procesbeheersing? Meld je dan aan voor het Audit Traineeship.

Stages

Wil jij ervaring opdoen bij een auditorganisatie met een enorme diversiteit aan werkzaamheden binnen de Rijksoverheid? Wil jij kansen en mogelijkheden krijgen en creëren om jezelf te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk? En wil jij tijdens jouw stageopdracht door jouw collega's worden gezien als volwaardig medewerker? Dan is een stage bij de Auditdienst Rijk iets voor jou.

Bekijk ons verhaal

Lees de verhalen uit de praktijk van de Auditdienst Rijk

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon